Pitanja i odgovori – konkurs „U vašem fokusu“

Na ovoj stranici možete naći odgovore na pitanja, koja su do 20. maja pristigla kancelariji NUNS-a, vezanih za javni poziv za podnošenje predloga projekata lokalnih štampanih i onlajn medija koji su raspisali NUNS, Lokal pres i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Da li aplikant mora biti ISKLJUČIVO pravno lice koje je portal upisalo u Registar medija APR-a ili je moguće da predlagač bude udruženje građana koje ima potpisan ugovor sa portalom da će proizvedeni sadržaj plasirati (objaviti)?

Program podrške “U vašem fokusu” podrazumeva podršku lokalnim štampanim i onlajn medijima, a nosilac projekta mora biti medij koji ispunjava kriterijume navedene u tački 6. Opšti uslovi koje predlagač projekta treba da ispuni.

Udruženje građana koje ima potpisan ugovor sa portalom (koji je upisan u Registar medija u APR-u) ne može biti nosilac projekta.

Da li medij mora biti registrovan kao štampani i online istovremeno ili samo kao štampani ili samo kao online?

Mediji koji je nosilac projekta ne mora biti registrovan kao štampani i online medij istovremeno, može biti registrovan samo kao štampani ili samo kao online medij.

Da li projekat za NUNS moze biti dopuna projektu koji je podnet Min. kulture u okviru koga je planirano da se rade istraživački tekstovi u oblasti radnog prava?

Projekat sa kojim aplicirate u okviru programa podrške “U vašem fokusu” može obuhvatiti istraživačke tekstove planirane  u okviru projekta podnetom Min. kulture ukoliko ispunjavaju uslove Javnog poziva u tački 3a, a čitav projekat sa kojim aplicirate u okviru programa podrške “U vašem fokusu” ispunjava sve uslove konkursa navedene u Javnom pozivu.

Član sam NUNS a redakcija u kojoj radim nije. Da li moja redakcija može da se javi na konkurs?

Vaša redakcija može biti nosilac projekta ukoliko je kao štampani ili online medij upisan u Registar medija koji se vode u Agenciji za privredne registre. To nam potvrđujete dostavljanjem Rešenja o registraciji medija u registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registra.

U dosadašnjoj praksi naši projekti nisu imali prolaznost na konkursima. Da li ima neko zadužen iz NUNS-a za pomoć pri izradi Projekta ili bar da proveri dokumentaciju pre prijave na konkurs.

Program podrške “U vašem fokusu” ne predviđa pomoć pri izradi projekta. Proveru dokumentacije vrši organizator Programa podrške nakon dostavljanja projektnog predloga i organizator može zatražiti dopunu dokumentacije najkasnije u roku od osam dana od dobijanja projektnog predloga.

Molimo Vas da nam objasnite da li imamo prava i možemo da konkurišemo kao dva medija jer smo i registrovani u APR i to kao: TELEVIZIJA i RADIO

Javni poziv programa podrške “U vašem fokusu” ne obuhvata finansiranje projekata lokalnih elektronskih medija (TV, radio), već samo štampanih i online medija.

Da li oni koji konkurišu planiraju i sopstveno učešće? Ako da, u kom procentu i šta može da bude sopstveno učešće? (pretpostavljam da na ovom konkursu ne, jer se navodi da sufinansiranje nije obavezno, ali za svaki slučaj proveravam)

Medij koji konkuriše za finansiranje u okviru programa podrške “U vašem fokusu”, može planirati sopstveno učešće, ali sufinansiranje projekata u okviru ovog Programa nije obavezno, kako stoji u Javnom pozivu (4.3).

Ukoliko planirate sopstveno učešće, odnosno planirate da deo projekta u okviru programa podrške „U vašem fokusu“ finasirate iz sopstvenih sredstava koja obezbedite, sufinansiranje na naveden način potrebno je predstaviti u budžetu koji podnosite NUNS-u. Procenat sopstvenog učešća određujete sami, kao i koje stavke budžeta finansirate, a sve u skaldu sa kriterijumima navedenim u Aneksu 1 – obrazac budžeta.

Da li je moguće smanjiti broj osoba koje su potrebne za realizaciju projekta? Naime, ja sam u svom mediju i novinar i urednik pa mi nije potrebno da opredeljujem honorare kako je navedeno u obrascu predloga budžeta.

 

Moguće je smanjiti broj osoba u skaldu sa predviđenim aktivnostima. Pokušajte da što detaljnije, u tom slučaju, u narativnom delu budžeta obrazložite zaduženja članova projektnog tima kao i procentualno angažovanje radnog vremena koje će biti posvećeno realizaciji projekta.

Da li postoji donja i gornja granica u iznosima honorara?

Kriterijumi za visinu honorara su definisani u fusnoti 1 (Aneks1 – obrazac budžet). Definisana gornja i donja granica u iznosima honorara ne postoji, ali je važno da je visina honorara zasnovana na prosečnoj ceni rada koja je opredeljena za tu poziciju u vašem  mediju.

Da li je uputno da se planira honorar projekt menadžera? (vidim u obrascu da postoji, međutim, konkurisali smo za jedan mali grant koji takođe podržava EU i nismo dobili adekvatan broj bodova zbog planiranog honorara za projekt menadžera)

U okviru programa podrške “U vašem fokusu” opravdano je opredeliti honorar za projekt menadžera. 

Naša firma je registrovana u januaru 2016. godine i tada smo medij upisali u registar APR-a, tako da finansijski izvestaj za 2015. godinu ne posedujemo. Imajući to u vidu, potrebna nam je informacija, da li imamo pravo da učestvujemo na konkursu ili ne?

Imate pravo učestvovanja na konkursu u okviru programa podrške “U vašem fokusu”.