Kako postati član

Uslovi za članstvo i prijem novih članica

Član PU „Lokal pres“ može biti svako pravno lice ili preduzetnik u oblasti novinsko izdavačke delatnosti, registrovanih on line medija i elektronskih medija koje prihvati ciljeve i Statut Poslovnog udruženja i podnese prijavu za upis Upravnom odboru Poslovnog udruženja.
Uslov za učlanjenje je 6 meseci postojanja i rada od momenta registracije u Registru medija Agencije za privredne regestre.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, na prvoj narednoj sednici, i o tome, bez odlaganja, obaveštava podnosioca prijave.
Pristupanjem Udruženju medij prihvata nadležnost Saveta za štampu u slučajevima kršenja Kodeksa novinara Srbije.

Zahtev za pridruživanje

Sva polja su obavezna.

Prava i dužnosti članica

Članica ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članicama učestvuje u ostvarivanju ciljeva Poslovnog udruženja
2) učestvuje u odlučivanju u Skupštini i preko organa Poslovnog udruženja
3) bude blagovremeno i potpuno informisana o radu Poslovnog udruženja
4) njeni predstavnici biraju i budu birani u organe Poslovnog udruženja

Članica je dužna da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Poslovnog udruženja
2) učestvuje, u skladu sa interesima, u aktivnostima Poslovnog udruženja
3) plaća članarinu
4) obavlja druge poslove koje joj poveri Upravni odbor

Istupanje i isključenje

Članica može istupiti iz Poslovnog udruženja podnošenjem pisanog zahteva za istupnje.

Članica može biti isključena iz Poslovnog udruženja zbog duže neaktivnosti članice, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Posnovnog udruženja i u slučaju neizvršavanja obaveza utvrđenih odlukama Upravnog odbora Poslovnog udruženja.

Istupni rok je tri meseca i počinje da teče od dana prijema zahteva za istupanje.

Odlukom Upravnog odbora kojom se prihvata i utvrđuje istupanje članice, odnosno kojom se isključuje članica utvrđuju se finansijske obaveze koje mora da ispuni članica do kraja poslovne godine u kojoj ističe rok za istupanje odnosno isključenje.

U slučaju istupanja i isključenja, članica je dužna da prethodno ispuni sve obaveze prema Poslovnom udruženju do kraja godine u kojoj ističe rok za istupanje odnosno u kojoj je isključena, druge obaveze koje je preuzela ovim Statutom, kao i obaveze utvrđene odlukom Upravnog odbora Poslovnog udruženja o prihvatanju zahteva za istupanje, odnosno odlukom o isključenju.