Uredba o državnoj pomoći i dalje ne priznaje troškove štampe, promocije i distribucije

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ’’Lokal pres’’, Asocijacija medija, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, Društvo multiple skleroze Srbije, Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije i Savez slepih Srbije uputili su Ministarstvu finansija Republike Srbije i Komisiji za kontrolu državne pomoći inicijativu za Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja.
Uredba, rečeno je u inicijativi, doprinosi neravnopravnom tretmanu, pre svega, štampanih medija pri proceni opravdanih i realnih troškova u projektnim aplikacijama. Postojećom Uredbom oštećeni su štampani, a posebno lokalni mediji i mediji organizacija osoba sa invaliditetom.
U toku 2022. godine prilikom implementacije ove Uredbe uočeni su ozbiljni problemi i nedostaci koji prete da ugroze opstanak i održivost štampanih medija, posebno lokalnih, i medija koji su namenjeni osobama sa invaliditetom. Daljom primenom, procenile su organizacije, ovako koncipirane Uredbe direktno se doprinosi gašenju ovih medija.
Stoga su udruženja predložila izmenu Uredbe u delu priznavanja troškova štampe, distribucije i promocije u opravdane troškove, preispitivanja troškova amortizacije koji su priznati kao opravdani i čija primena omogućava zloupotrebe i konkretnije definisanje opravdanih troškova u koje spadaju komunikacioni troškovi, troškovi zakupa i komunalija.
Na ovu inicijativu navela ih je jednogodišna primena Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja koja je u realnosti pokazala znatne manjkavosti što je dodatno otežalo već izuzetno slabu i narušenu ekonomsku moć štampanih medija.
U posebno teškoj situaciji su mediji koje izdaju organizacije osoba sa invaliditetom. Oni svoje specijalizovane časopise, koji su namenjeni članstvu, usmeravaju direktno na adrese svojih korisnika. To su besplatni časopisi i zapisi na Brajevom pismu, zvučni zapisi, specijalizovani časopisi. Veći deo troškova ovih izdanja čine upravo troškovi štampe i distribucije.
Situacija i kod ostalih štampanih medija je slična. Posebno su ugroženi lokalni štampani mediji, zbog visokih troškova distribucije koji se primenjuju u Srbiji godinama unazad a sistem pretplata ne funkcioniše. Poseban problem je što su distributeri, u protekle dve godine, značajno podigli cenu distribucije malim lokalnim medijima i ona iznosi čak 40% prodajne cene.
Iako postoji mogućnost raspisivanja konkursa po osnovi de minimisa, gotovo 95% raspisanih konkursa, na lokalu, tokom 2022. godine je raspisano po ovoj Uredbi.
.
Krajem marta je od strane Komisije za kontrolu državne pomoći stigao administrativni odgovor koji nije sagledao ni jedan od navedenih razloga. Odgovor prenosimo u celini:
“..U vezi sa vašim upitom, obaveštavamo vas da je donošenjem Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 9/22) harmonizovan deo domaćeg zakonodavstva sa evropskim pravnim tekovinama iz oblasti kontrole državne pomoći, čime se ispunjavaju obaveze Republike Srbije koje slede na osnovu člana 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), ali i merila koja su neophodna da Republika Srbija ispuni radi otvaranja pregovaračkog Poglavlja 8 – Politika konkurencije.

Ovom uredbom preuzeta je sadržina Smernica Evropske komisije o primeni pravila državne pomoći na usluge javnog medijskog servisa (Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting) (2009/C 257/01). Istovremeno, ovom uredbom je na osnovu uporedne prakse uređeno i finansiranje proizvodnje medijskih sadržaja koji imaju za cilj ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. S tim u vezi, državna pomoć u oblasti javnog informisanja usklađena je samo ako ispunjava uslove iz uredbe.

Najzad, neophodno je pojasniti da se, alternativno, davalac uvek može odlučiti za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoć) čiji su uslovi dodele propisani u Uredbi o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik RS“, broj:23/21) imajući u vidu da se ova pomoć može dodeliti za bilo koje troškove…“