Pravna služba pri kancelariji PU „Lokal pres“

Projekat SHC
Krajem decembra
2004. godine , uz finansijsku podršku Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska
prava počela je sa radom pravna služba pri kancelariji Lokal presa. U to vreme protiv članica lokalnih
medija «Lokal pres», vodjeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, dve godine od
početka projekta ovaj broj je smanjen za 14 sudskih procesa.

Pravna služba se
bavi :

1) Sudskim
procesima

2) Privatizacijom

Osnova čitavog
projekta su dve advokatske kancelarije i mreža advokata. Advokatske kancelarije
su: u Beogradu Advokatska kancelarija Živković i Samardžić zadužena pre svega
za proces privatizacije, za lobiranje i predstavljanje u Beogradu, za tumačenje
zakona koji su od značaja za poslovanje lokalnih medija.

Advokatska kancelarija Lazarević i Radović u Kragujevcu, predstavljala zapravo sekretarijat projekta,
preuzela je nadzor nad sudskim procesima, učestvovala u identifikaciji i
otklanjanju problema, snimanju situacije kada su u pitanju lokalni listovi i
njihovo sudsko izveštavanje, preuzela savetodavnu funkciju u konkretnim
slučajevima i posredovanje po pitanju privatizacije izmedju krajnjih korisnika
i Advokatske kancelarije Živković u Beogradu.