PEDAGOSKO ASISTENTO PE ROMANI ZAJEDNICA

PEDAGOSKO ASISTENTO PE ROMANI ZAJEDNICA

Pe Knjaževco svako breš po trin čhave đžan pe se tari sikavni.  Prosečna izostanci sine but pe Romane čhave. Adalese sine pedagoško asistento pe sikavni , kaj šaj te promenil gija politika  hem bilačhi statistika pe sikavni.

O Zakoni pe sikavni uvedisarda te ćerel buti o asistenti kolese te šaj pomožil , del podrška čhavenđe kobor šaj, šikavnenđe te del podrška savorenđe pe obrazovno sistemo.

Roma sar mothol go asistento e Damir Osmanović sine majbut ranime zajednica.Buti pe asistento sine te del pomoć hem podrška čhavenđe , sikavnenđe , trebul te radil lenđe roditeljenca, te sarađuvil pe organizacije hem manušenca pe lokalno uprava.

Sa si gova cilj te pomožil pe  čhavenđe.Von pomožil čhavenđe te sikljon pe nastava, pe boravko.

Problemura sine bare , čhave naši sikljon te doden, te odlen , te množin te delin. Romane čhave ni đzanen te čiton, von ni vaćaren lačhe gađzikane. Golese pe časo čhavenđe pomožil pe.

Pe časo amenđe pomožin sikavne , von mothen amenđe so si gova so čhavenđe trebul te pomožil pe. Čhave kola sine V-VIII razred si len problemura te čiton hem te pisom , amen pomožin lenđe mothol o Osmanović.

Sikavnenca ćera go Plan aktivnosi čhavenđe. Von mothem pe asistento so trebul čhavenđe te sikljon. Savore dogovoris amen te arakha majlačho rešenje so šaj čhave te sikljon.

„Čhavese trubul podrška. Primer čhavo kova si pe dujto breš pe sikavni ni đzanel te računil. Phareste sikljol gova so trubul, gova programi tradel sar trubul pe sikavni a vov čhavo gova  ni đzanel.Amen gole čhavese ićera dopunsko nastava i pomožil lese. Vov gova so ni đzanel sikljol“ mothol o Osmanović.

Jek majbari aktivnost si romani thaj gađzikani čhib te povežil pe.Goja aktivnost radil pe romane čhavenca , von gađžikani gili pison pe Romane . Pe Roma si razlika pe dijalekto , ni vaćaren isto gova si jek problem.

Čhavenđere roditeljenđe vaćara sar si lenđe čhave ki sikavni. Majlačho izazov sine gova kaj trebul te vazda lengo mišljenje , von si konzervativna hem tradicionalna manuša. Von ni manđen leđe čhave te sikljon kobor trubul.

Majbaro problemuri sine kaj ni aven pe sikavni. Von perenca đžan pe inostranstvo i golese ni aven pe sikavni .O Osmanović mothol kaj ko romane čhave baro problemuri sine so terne prandenen pe .

Asistento savorenca sarađuvil hem ćerel buti pe lokalna samouprava, pe NVO pe Centar pe socijalno buti.

Čhave ni đzan pe sikavni naj len podrška pe porodica, von ni đzanen kobor si sikavni lačhi hem kobor trebul čhavese. Čhave živon bilačhe ando čororipe, terne prandenen pe.

Adalese mothol o Osmanović trebul savore te pomožil čhavenđe te sikljon , sar bi lenđe tajsa ulo lačhe.

Pedagosko asistento pe romani zajednica