Novinari i sloboda izražavanjaNovinar u svom radu na delu brani slobodu izražavanja kao nužan preduslov demokratizacije društva, poštujući pravo svakoga da poseduje sopstveno mišljenje, prima i saopštava informacije.Odgovoran je pre svega javnosti. Rukovodeći se upravo pravom javnosti da sazna istinu, traga za njom, s punom odgovornošću, bez straha i navijanja, bez ulepšavanja ili prikrivanja.Sva relevantna mišljenja prenosi ravnopravno.U svom radu ima pravo na grešku, budući da instrumenti saznavanja istine kojima raspolaže nisu savršeni. On, međutim, nema pravo na grešku koja bi bila rezultat predrasuda, lenjosti ili sujete. Greške do kojih ipak dođe će priznati i ispravku objaviti bez odlaganja i na vidnom mestu.Sloboda informisanja, komentara i kritike svoj puni smisao dobija samo ako su informacije koje se prenose istinite i tačne, a oprema u štampi, kao što su naslovi, fotografije, ilustracije ih ne iskrivljuju, te ako su komentari i kritika jasno odvojeni od informacija, pošteni i nemaliciozni. Pri tom, novinar će se uvek truditi da onome koga kritikuje da priliku da na kritiku odgovori.Novinar ne zataškava informacije i ne falsifikuje dokumente.U prikupljanju informacija, služi se sredstvima koja su zakonita i časna. Ne predstavlja se lažno, ne krije ko je, ne prisluškuje razgovore. Ne koristi skrivene diktafone, mikrofone ili fotoaparate, ni kada takvo ponašanje nije nezakonito, osim izuzetno, uz konsultaciju sa urednikom, ako interes javnosti za konkretnom informacijom, koja se na drugi način ne bi mogla dobiti, to opravdava. Eventualnu upotrebu takvih metoda uvek će objasniti u tekstu.Vodi računa o granici koja razdvaja legitimno prikupljanje informacija od prava pojedinca na svoju privatnost, i to posebno kada se radi o običnim ljudima, koji nisu javne ličnosti.Ima mere i obzira. Svestan je da prikupljanje informacija i njihovo objavljivanje nekoga može povrediti ili mu naneti štetu, te tu mogućnost uvek odmerava u odnosu na značaj teme kojom se bavi.Maloletnika neće učiniti prepoznatljivim u informaciji koja je podesna da povredi njegovo pravo ili interes. Ime i prezime maloletnika i inače neće objaviti, osim uz saglasnost porodice.Ime i prezime oštećenih krivičnim delima protiv dostojanstva ličnosti i morala (žrtve seksualnog zlostavljanja, silovanja i sl.) neće objaviti, osim izuzetno, ako oštećeni to izričito zahteva.Ime i prezime osoba osumnjičenih za krivična dela ili prekršaje objaviće samo ako su te osobe punoletne. Ako takvu informacija objavi, bez odlaganja i na vidnom mestu objaviće i informaciju o okončanju postupka, posebno i bez izuzetka u slučaju pravnosnažnog obustavljanja postupka, odbijanja optužbe odnosno oslobađanja od nje.Informacije o podnetim krivičnim prijavama neće objaviti, osim izuzetno, ako interes javnosti u konkretnom slučaju to opravdava. Ako takvu informaciju objavi, a nadležno tužilaštvo odbaci prijavu, bez odlaganja i na vidnom mestu objaviće i informaciju o odbacivanju prijave.I inače, izveštavajući o sudskim postupcima, novinar posebno vodi računa o prezumpciji nevinosti.Novinar mora biti kritičan prema svom izvoru. Ima u vidu da za razliku od njega, koji se rukovodi interesom javnosti, izvor može imati i često i ima i svoje lične interese koji se ne moraju poklapati s interesom javnosti. Uvek će se truditi da informaciju potvrde najmanje dva nezavisna izvora pre njenog objavljivanja.Novinar ne zaboravlja da mu je zadatak da služi svojim čitaocima, a ne svojim izvorima. Sama činjenica da izvor traži da ostane anoniman, ne znači da mu to treba i omogućiti. Ukoliko, međutim, postoje opravdani razlozi skrivanja identiteta, novinar će brižljivo štititi izvor svojih informacija. Novinar će pre objavljivanja informacija dobijenih od izvora kojima je obećana anonimnost, takve izvore obavestiti o zakonskim ograničenjima prava na njihovu zaštitu.Ukoliko je informacija preneta iz drugog javnog glasila, novinar će uvek navesti glasilo iz kojeg je informacija preneta. Plagijat će se smatrati posebno teškom povredom pravila profesije.Novinar se prema ljudima o kojima izveštava odnosi pravično i pažljivo. Vređanje i omalovažavanje će se smatrati posebno teškom povredom pravila profesije.Primanje mita u bilo kom obliku, da bi se nešto objavilo ili da bi se sprečilo objavljivanje, smatraće se posebno teškom povredom pravila profesije.Novinar će posebno odbiti poklone koji nisu prigodni, ponude za putovanja, druge pogodnosti, ručkove i večere koji ne mogu biti uzvraćeni o trošku redakcije i slično.Redakcijski sadržaj mora se uvek jasno razlikovati od oglasa. Reklamni tekstovi koji bi čitaoca mogli dovesti u zabludu u pogledu svog karaktera kao redakcijskog ili reklamnog, neće se objavljivati.U slučaju tekstova koji se bave donatorima ili oglašivačima lista, novinar će uložiti poseban napor da sačuva objektivnost, ali će i pored toga izričito navesti u tekstu da se u konkretnom slučaju radi o donatorima ili oglašivačima. Novinar će se posebno odupreti svakom pokušaju donatora ili oglašivača da utiče na njegov rad.U svom odnosu prema vlastima, novinar ne sme da zaboravi da se interes vlasti ne poklapa nužno s interesom javnosti. Sama činjenica da je neki državni ili lokalni zvaničnik nešto proglasio nacionalnim interesom ili interesom lokalne zajednice ili javnosti, ne znači nužno da to tako i jeste.Novinar u svom radu ne favorizuje zvanične izvore u odnosu druge, kritičan je prema zvaničnom izvoru kao i prema svakom drugom.Novinar uzima u obzir da čitaoci često ne poznaju dovoljno nadležnosti različitih državnih i lokalnih organa, te će uvek posebno skrenuti pažnju na to da li je konkretni zvaničnik čiju izjavu prenosi nadležan ili ne za konkretnu oblast o kojoj govori.Novinar će se posebno odupreti pokušajima vlasti, političkih stranaka i interesnih grupa da utiču na njegov rad.Novinar će se suprotstaviti svakoj diskriminaciji i neće objaviti ništa što podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, zanimanja, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, seksualnog opredeljenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, bolesti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Novinar neće pominjati takve podatke, osim izuzetno, kada je to neophodno da bi se razumeo kontekst o kojem se izveštava.