Maloletnički brakovi u romskoj zajednici

U Srbi­ji je pro­blem maloletničkih brakova poseb­no izra­žen unu­tar rom­ske zajed­ni­ce. Dece­ni­ja­ma una­zad bele­že se poku­ša­ji da se i na među­na­rod­nom, ali i na naci­o­nal­nim nivo­i­ma ovoj prak­si sta­ne na put. S tim u vezi donet je niz doku­ me­na­ta, kon­ven­ci­ja i dekla­ra­ci­ja, kao i zako­na i naci­o­nal­nih stra­te­gi­ja koje bi tre­ba­lo da suzbi­ju poja­vu deč­jih bra­ko­va. Osno­va­ne su i mno­ge usta­no­ve koji­ma je zada­tak da zaš­ti­te pra­va dete­ta, te da se pobri­nu za onu decu koja su stu­pi­la u brak, odno­sno koja su u rizi­ku od deč­jeg bra­ka.

Više u prilogu Roma World produkcije

LINK