Izveštaj ankete o informisanju mladih u Srbiji

Nalazi sprovedene ankete ukazuju na potrebu podizanja svesti mladih i ostalih građana u lokalnim sredinama o potrebi kreiranja sadržaja za mlade.

Podaci su rezultat odgovora dobijenih putem kvantitativnog istraživanja. Podaci su prikupljeni  putem online ankete.

Upitnik: Anketni upitnik je sastavljen od 14 pitanja /11 pitanja zatvorenog i 3 pitanja otvorenog tipa/. Pitanja se odnose na načine informisanja mladih, učestalost praćenja informacija, način pristupanja medijskim sadržajima, percepcije mladih o postojećim sadržajima za mlade i ulaganju lokalnih samouprava, do medijski atraktivnih formi i tema za mlade.

Uzorak: Na anketu je odgovorilo 640 mladih iz 52 lokalne sredine uzrasta od 15 do 30 godina. Koristeći isti upitnik sagledali smo uporednom analizom specifičnosti iz dve lokalne sredine /Bor i Sremska Mitrovica/ i cele Srbije..

Tip izveštaja: deskriptivno-statistički.

Vreme sprovođenja ankete:

Od 20. avgusta do 5. oktobra 2020. godine. Vreme trajanja ankete – 45 dana.

Izveštaj

Izrada ovog dokumenta omogućena je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj dokumenta isključivo je odgovornost organizacije Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres” i ne predstavlja nužno stavove USAID-a, Vlade SAD ili BOŠ-a.