Rozalija Ilić: Sikljovipe tano kljucho taro sukseso

Plo djandlipe profesorka tari matematika e ekipaja taro tadeni terne Rroma etuzijasija ćhivdja ko rromani informativno centro, na profitno organizacija kasoro cilj emancipacija taro Rroma prekalo sikljovipe.

-Sikljovipe tano kljucho basho poshukaripe taro rromano amalipe, phenola Rozalija Ilich, taro Rromano infrmativno centro, organizacija koja e rromenge problemijencar ko foro ki Lepenica, numa em ki sa e Shumadija kerol buti pherde 18 bersh.

E statistika phenola kaj 64% taro rromane ćhave agorisini fundono sikljovipe. Ko mashkarune sikavne djala svako pandjshto Rrom, a ko studije bish droma po hari numa kolege thaj koleginice.

-Em but djaipe anglal ki nakhli Dekada e rromengi ilo ko bajraripe taro gendo e ćhavengo ko anglosikavne programija thaj fundone sikljovibaja. Maj anglal, sebepi so sa o programija sine ko odova. But buti kerdjape, numa o drom da angli amende lungo. Na valjani te dikholpe samo e statistika, shaj po shukat te sikava pozitivna egzamplija, phenela amari manushni so keraja olaja lafi.

Olakiri organizacija, numa em i Rozalija Ilich korkori sikavi odova pozitivno egzampli. Oj tani taro meshimo prandipe, odova sebepi lake pashe o problemija thaj gndipe taro rromano amalipe thaj avera manusha. Agorisindja tani gimnazija, palal odova Prirodno matematikako fakulteti ko Kragujevac. Buti ko struka palal o fakulzteti na adjikerdja, thaj anglune saja lilja sar vaspitachica ko vrtichi „Plavi zeka“. Formirimo tano prekali angluni rromani irganizacija ko Kragujevci, akava vrtichi azhutindja e tikne ćhavenge te so po shukar sikljoven basho djaipe ki sikavni.

 

O sikljovipe kova sine amen ko hazrluko taro rromane ćhave kola sine tane ko anglosikavne bashi djaipe ki angluni klasa, po palal ćhivdjepe ki Strategija basho sikljovipe. Odova sine jek taro anglune vrtichija ki Srbiija, phenol I Rozalija Ilich.

O djandlipe kova sine amen Rozalija Ilich e ekipaja tari terne Rroma entuzijastija ćhivdja ko Rromao informativno centro. RIC ulo 15. Januareja 1999, sar na guvernaki, narigengi thaj naprofitno organizacija kasko cilj emancipacija e rromengi prekalo sikljovipe.

Taro odova dive dji avdive realizuindje but projektija bashi kultura, sikljovipe, informmishipe thaj keribe buti basho Rroma. Ćhivibe taro sistemsko reso tari istorija, tradicija thaj kultura e rromengi ko sikljovipaske institucije, kontaktija taro rromane organizacije taro civilno amalipe, Zoralipe tari rola e rromane civilne amalipaske ko keripe tari politika, koja ohanli e chororipaja, akal tane nesave taro olende. Lilje than ko keribe taro baro gendo taro lokalne thaj nacionake strategije, sine autorija taro rodipe thaj publikacije kola tane phanle basho than thaj djivdipe e rromengo ki Srbija.

 

-Valjani te phenol pe kaj o RIC na sine organizacija koja kerdja buti samo e rromencar, ame ako maj anglal sijam pendjarutne sar rromani organizacija. Shukar kotor taro programi kova kerdjam sine olen ciljo integracija thaj sine tane ko jekhutnipe e rromenge thaj sa e manushenge kola djivdinena ki Srbija, vakeri I Rozalija Ilich.

Adjahar tano hem o em nevo  programi kova ka keren. O beshipasko than tari RIC kova na dur vaktese  akana ki javer lokacija pashe uzaro duj kragujevachko sikavne, phravde basho sa o sikavne kolenge valjani azhutipe ko siljovipe. Odova tano odova azhutipe kova valjani basho terne Rroma sar bi aćhovenaj ko sistemi taro sikljovipe.

Numa, but bucha, sar phenol e Rozalija, valjani te kerol e rashtra ako magol te kerol jekhutno shaipe bashi sarijende.

M.OBRENOVIĆ

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU