Za 15 dana 300.000 dinara

Đumić je tužio
navedene i tražio 150.000 dinara (to je posle povisio na 200.000 dinara) na ime
pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda jer je u broju 159.
(7. mart 2003.) Bečejskog mozaika novinar Kristina Demeter Filipčev u tri svoja
novinarska teksta ga pominjala „u negativnom kontekstu“, „služeći se
neistinama“.

 

Sudija Opštinskog
suda Bečej, Živana Drapšin je nakon održane glavne rasprave 8. novembra 2004.
godine u ime naroda donela presudu kojim je obavezala tužene (Mozaik d.o.o.,
Vladana Filipčeva i Kristinu Demeter Filipčev) da solidarno isplate tužitelju
150.000 dinara zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda i časti.

 

Tuženi su se
žalili na presudu u Okružnom sudu u Novom Sadu. Veće sudija Okružnog suda, čiji
je predsednik bio sudija Petar Jovanović 11. oktobra 2006. godine donelo je
presudu kojim je u ime naroda odbio žalbu predstavnika Bečejskog mozaika i
potvrdio presudu sudije Opštinskog suda u Bečeju Živane Drapšin. Presudu je
pravni zastupnik mozaika primio 3. novembra 2006. godine.

 

Zbog svega
navedenog u presudi Okružnog suda u Novom Sadu koji je potpisao predsednik
sudskog veća Petar Jovanović tuženi Mozaik d.o.o., Vladan Filipčev i Kristina
Demeter Filipčev moraju da tužiocu Nebojši Đumiću iz Bačkog Jarka solidarno
isplate u roku od 15 dana na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede časti
i ugleda 150.000 dinara, da mu nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu
od 38.700 dinara i sve to sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od
05.11.2004. godine do dana isplate.