Tarife SOKOJ-a gase lokalne elektronske medije

Lokal pres sa zabrinutošću konstatuje da pored teških posledica privatizacije brojnih lokalnih medija koja je sprovedena na netransparentan i situaciji neprimeren način proteklih godina , primena nove tarife SOKOJ-a, koju je odobrila Komisija za autorska i srodna prava finansijski ugrožava lokalne emitere jer je u ogromnoj nesrazmeri u odnosu na njihove prihode pa tako bi mogla da uzrokuje gašenje lokalnih radio i televizijskih stanica.

 

Lokal pres javno upozorava Vladu Srbije da bi prestanak rada lokalnih medija uzrokovao gubitak radnih mesta i povećanje broja nezaposlenih. Prisilno gašenje lokalnih elektronskih medija, bilo bi primer eklatantnog kršenja prava gradjana u lokalnim samoupravama na javno informisanje u njihovim sredinama o temama za koje imaju opravdani interes, a koje im nisu dostupne u programima regionalnih i nacionalnih medija.

 

Pregovori ANEM-a, kao ovlašćenog zastupnika lokalnih elektronskih medija, sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, SOKOJ i OFPS, oko tarife koju radio i TV emiteri , nažalost, kao ni posredovanje nadležne Komisije za autorska i srodna prava, nisu doprineli nalaženju kvalitetnog rešenja za regulisanje naknade koju bi trebalo da plaćaju RTV stanice. Istovremeno su na stotine lokalnih radio i TV stanica bile utužene za neplaćanje tarife koju su jednostrano odredili SOKOJ i OFPS, kao i za privredni prestup nedostavljanja košuljica emitovanog programa. Utuživanje i izlaganje sudskim troškovima pokazalo se kao svojevrstan vid ekonomskog pritiska na lokalne medije, a izricanje sudskih presuda, koje su zavisile od slobodne procene sudija, u rasponu od uslovne kazne do enormnih novčanih iznosa, definisalo je potpunu pravnu nesigurnost zaposlenih u njima.

 

Pod plaštom isprazne frazeologije SOKOJ i OFPS tvrde da su njihovi zahtevi prema emiterima zasnovani na principima i preporukama Svetske organizacije za intelektualnu svojinu i CISAC-a, te da su to opšte prihvaćeni standardi. Nažalost, Komisija za autorska i srodna prava, je bez provere i dokumentovanja takvih tvrdnji, ali i bez sagledavanja realne situacije na medijskom tržištu Srbije, posebno položaja lokalnih medija u poslednje dve decenije, prihvatili standarde koje su predložio SOKOJ i time izložila radio i TV stanice u Srbiji svojevrsnom finansijskom reketiranju.

 

Lokal pres ocenjuje da član 180. stav 1., Zakona o autorskim i srodnim pravima koji glasi: U poslovanju organizacije sa korisnicima postoji pretpostavka da organizacija ima ovlašćenja da deluje za račun svih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava – bitno narušava pravnu sigurnost radio i TV stanica, kao i svih ostalih korisnika, jer ni na koji način nije utvrdjeno da li organizacije zaista imaju ovlašćenja za zastupanja autorskih i srodnih prava svih autora i fonogramskih proizvodjača. Pravna služba Lokal presa će predložiti medijskoj koaliciji razmatranje predloga za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti ovakve zakonske odredbe.

 

Takodje, Lokal pres ocenjuje da je Komisija za autorska i srodna prava, bitno oštetila emitere, prihvatajući predlog SOKOJ-a za uvodjenje Tarifnika, koji pored naplate naknade u procentualnim rasponima od 2,5 do 4,5 odsto od bruto prihoda emitera, predvidja i uvodjenje tzv. minimalne naknade za emitere čiji bruto prihodi ne odgovaraju apetitima SOKOJ-a. Suprotno članu 170. stavovi 1. i 2., Zakona o autorskim i srodnim pravima, projektovana minimalna naknada izražena u bodovima i ceni boda koju SOKOJ samovoljno formira, apsolutno je u nesrazmeri sa značajem koji za prihode korisnika (a to su radio i TV stanice) ima iskorišćavanje autorskih i srodnih dela. Takodje, nije u skladu sa stavom 5., istog člana zakona, tj. sa tarifama koje organizacije srodne SOKOJ-u primenjuju u državama čiji je bruto društveni proizvod približne vrednosti kao BDP Republike Srbije. I na kraju nova minimalna naknada SOKOJ-a enormno je veća (preko 1.000 odsto) od bodovnog tarifnika koji je SOKOJ, takodje nezakonito, primenjivao u prošloj godini.

 

Lokal pres poziva sve nadležne da se pro bono savetodavno uključe u proces regulacije autorskih i srodnih prava u Srbiji i tako pomognu da Srbija ovu oblast uredi po standardima zemalja EU sagledavajući položaj, mesto i ulogu lokalnih medija u savremenim društvenim procesima.

 

 

U Kragujevcu, 2.2.2012.