Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima njene implementacije iz ugla svih učesnika..

Teme debata prostiču iz aktuelnih problema na lokalu a to su:

1) ekonomski opstanak lokalnih medija sa posebnim osvrtom na projektno sufinansiranje,

2) medijska i informaciona pismenost

3) bezbednost i pritisci na novinare

Izveštaj o pritiscima na lokalne medije, članice PU ‘’Lokal pres’’ ukazaće na vrste i oblike, pre svega administrativnih pritisaka  na male lokalne medije koji su primenjivani tokom 2019. godine. Rezultat projektnih  aktivnosti biće  bolje informisani lokalni mediji, lokalne OCD organizacije i lokalne uprave o ključnim elementima medijske strategije putem održane tri debate,  i evidentirani i predstavljeni kroz izveštaj svi pritisci na članice PU ‘’Lokal pres’’ u 2019. godini.

Cilj projekta je da se povezivanjem lokalnih aktera /lokalnih medija, lokalnih samouprava i OCD/Cilj projekta je da se povezivanjem lokalnih aktera /lokalnih medija, lokalnih samouprava I OCD/promocijom rešenja iz Strategije razvoja javnog informisanja u Republici Srbiji za period od 2019-2023.godine i primerima dobre prakse doprinese višem nivou razumevanja i komunikacije  među lokalnim akterima (lokalnim samoupravama, lokalnim OCD i lokalnim medijima) koji treba da učestvuju  u njenoj primeni na lokalnom nivou.

Tekstovi napisani u okviru projekta: