Pravna služba pri kancelariji PU «Lokal pres»

Projekat NPA

Početkom 2007.
godine kancelarija Norveške narodne
pomoći nastavila je projekat pravne pomoći članicama Lokal presa koji je
započeo krajem 2004. godine. Uz
finansijsku pomoć NPA aktivnosti će se odvijati
do kraja maja 2007. godine. U trenutku osnivanja pravne pomoći protiv
članica lokalnih medija «Lokal pres», vođeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, tri
godine od početka projekta evidentan je
manji broj procesa, ali zabrinjava tendencija povećanja novih tužbi po Zakonu o javnom informisanju koji je
daleko strožiji po novinare u odnosu na Krivični zakon.

Pravna služba se
bavi :

1)Sudskim
procesima

2)Privatizacijom

Osnova čitavog
projekta su dve advokatske kancelarije i mreža advokata. Advokatske kancelarije
su: u Beogradu Advokatska kancelarija Živković i Samardžić zadužena pre svega
za proces privatizacije, za lobiranje i predstavljanje u Beogradu, za tumačenje
zakona koji su od značaja za poslovanje lokalnih medija.

Advokatska kancelarija Lazarević i Radović u Kragujevcu, predstavljala zapravo sekretarijat projekta,
preuzela je nadzor nad sudskim procesima, učestvovala u identifikaciji i
otklanjanju problema, snimanju situacije kada su u pitanju lokalni listovi i
njihovo sudsko izveštavanje, preuzela savetodavnu funkciju u konkretnim
slučajevima i posredovanje po pitanju privatizacije između krajnjih korisnika i
Advokatske kancelarije Živković u Beogradu.