Položaj i uloga novinarki u upravljačkoj strukturi lokalnih medija

 

Cilj istraživanja je da sagleda, opiše i utvrdi položaj žena novinara u lokalnim medijima početkom treće decenije dvadesetprvog  veka u Srbiji.

 

Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Istraživanjem će se postaviti osnova i parametri za merenje napretka jednog od ciljeva Medijske strategije u periodu od 2020-2025. godine. U isto vreme  će se podstaći osnaživanje i podsticanje žena da se aktivnije prihvate uloge upravljača i donosioca odluka u lokalnim medijima. Realizacijom kampanje  na društvenim mrežama  doprinosi se podizanju svesti medijskih uposlenika i građana o potrebi uključivanja većeg broja novinarki u procese odlučivanja. Kao rezultat istraživanja biće kreirano pismo preporuka za veće uključivanje žena u proces odlučivanja u medijima koje će biti upućeno nadležnim organima.

Vreme realizacije projekta  1. Jun-31. Decembar 2021.