Otvoreni poziv za dodelu finansijske podrške organizacijama mladih i za mlade

Institut za medije i različitosti, zajedno sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, PU Lokal Press, Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan i Društvom za Novinsku izdavačku delatnst Agenda 2020 objavljuju poziv za dodelu finansijske podrške (grant) organizacijama mladih i za mlade.

Poziv je otvoren u okviru projekta MLADI koji za cilj ima da podstakne i omogući građansko učešće mladih. Želimo da osnažimo mlade ljude u Srbiji da budu angažovani/e, informisani/e i odgovorni/e demokratski/e građani i građanke, a medijsku i digitalnu pismenost kao i povrćanu vidljivost mladih u medijima vidimo kao sredstvo postizanja tog cilja.

Svrha poziva je povećanje efikasnosti lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) u Srbiji koje se bave mladima i lokalnih medija, u stvaranju sadržaja za nove (digitalne) i tradicionalne medije koji podstiču i podižu svest o značaju učešća mladih u demokratskom društvu. Program bi trebalo da doprinese povećanoj vidljivost mladih, da prikaže pozitivnu sliku mladih ljudi koji učestvuju i imaju glas u društvu i rasvetli probleme sa kojima se mladi suočavaju.

Specifični ciljevi poziva su:
• povećanje angažmana mladih na lokalnom nivou;
• poboljšanje vidljivosti i prisutnosti mladih u medijima;
• doprinos pozitivnoj percepciji mladih među širokom publikom;
• unapređenje komunikacije lokalnih OCD sa medijima;
• saradnja mladih i medija na lokalnom nivou.
Vrste aktivnosti za koje se OCD mogu prijaviti uključuju (ovo su primeri i druge aktivnosti dolaze u obzir):
• Kampanje zagovaranja i podizanja svesti;
• Proizvodnja i distribucija medijskog sadržaja;
• Konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa lokalnim akterima;
• Omogućavanje dijaloga o javnim politikama sa zainteresovanim stranama (npr. lokalni zvaničnici, stručna zajednica, mediji).
Sve aktivnosti se sprovode na teritoriji Srbije.

Vreme sprovodjenja aktivnosti je ograničeno na 6 (šest) meseci.

Ukupan budžet programa podrške organizacijama civilnog društva je 60.000 evra. U okviru Programa planirana je podrška najviše 20 projekata (grantova), pojedinačna vrednost granta je između 2.000 i 5.000 evra.

OCD koji se javljaju na ovaj poziv moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
• da su registrovana u Agenciji za privredne registre sa sedištem u Srbiji I da su izmirili sve zakonske obaveze po pitanju izveštavanja;
• da imaju iskustva u oblasti omladinskog ili medijskog angažovanja;
• da su direktno odgovorna za pripremu i upravljanje projektom;
• da nemaju evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da račun nije u blokadi);
• da organizacije nisu korisnici sredstava Delegacije Evopske unije u okviru Programa CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2016-2017 budžetska linija 22.020401
• organizacije mogu da podnesu samo jedan predlog projekta u okviru ovog Programa kao nosilac ili kao partner

Partnerstvo sa lokalnim medijima smatraće se prednošću I doneće dodatne poene prilikom ocenjivanja projekata.

Jednodnevna obuka o pravilima i procedurama za sprovođenje EU grantova biće organizovane za odabrane primaoce bespovratnih sredstava. Obuka će obuhvatiti teme kao što su: upravljanje projektima, pravila o vidljivosti, finansijsko izveštavanje itd.

Pored toga, odabranim OCD će biti omogućena mentorska podrška kako bi im pomogla u sprovođenju kreativnih medijskih kampanja za podizanje svesti javnosti kao i u upravljanju projektim aktivnostima.

Pozivamo sve zainteresovane organizacije da popune prijavne obrasce (u prilogu).

Rok za prijavu je 30. novembar 2020. do 17:00.

Prijave se mogu podneti putem e-maila: ivana.jelaca@media-diversity.org

Kriterijumi za ocenjivanje:
• Relevantnost predloga u odnosu na ciljeve poziva za podnošenje predloga projekata i relevantnost predloga u odnosu na potrebe ciljnih grupa (30 poena);
• Efikasnost i izvodljivost akcije – jasne veze i doslednost između ciljeva, procenjenih rezultata i predloženih aktivnosti (20 poena);
• Finansijski i operativni kapacitet za samostalno preduzimanje predloženih aktivnosti – nivo organizacionih i upravljačkih kapaciteta (20 poena);
• Uticaj i učešće zainteresovanih strana – (10 poena);
• Uključivanje ranjivih grupa i poštovanje rodne ravnopravnosti (5 poena);
• Održivost – jasni argumenti održivosti nakon završetka projekta (5 poena);
• Budžet i isplativost akcije – odnos između procenjenih troškova i očekivanih rezultata mora biti zadovoljavajući (10 poena)
Napomena: Organizator Programa podrške može da zatraži dopunu dokumentacije najkasnije u roku od osam dana od dobijanja projektnog predloga

Poziv_MLADI

Aplikacioni formular_MLADI

Aneks 2 – Obrazac budzeta

Najčešće postavljena pitanja