Naredbe po nalogu policijske stanice

Nakon upoznavanja
sa sadržajem pritužbe Vukašina Obradovića, predsednika Asocijacije nezavisnih
lokalnih medija «Local press», obaveštavam Vas da sam navode iz pritužbe
razmotrila i utvrdila sledeće:

Predmetna
pritužba ne može se posmatrati odvojeno od događaja koji se pominje u pisanoj
izjavi Nenadović Bože iz Bačkog Petrovog Sela, ul. Slobode br. 166, koja je
Vama upućena dana 13.06.2006. god., te kvalifikovana kao pritužba i dostavljena
ovom sucu dana 03.07.2006. god. Radi razmatranja iste i preduzimanja potrebnih
mera. O pritužbi pritužioca Bože Nenadovića dostavila sam izveštaj o
preduzimanju određenih mera (pismeno posl. Br. VI Cy 38/06-33 od 12.07.2006.
god., a na Vaš posl. Br. 07-00-1502/2006-02). U cilju izbegavanja nepotrebnog
ponavljanja preduzetih radnji u kontekstu navida iz pritužbe Bože Nenadovića,
upućujem na ovu okolnost.

Upravo iz razloga
što su Opštinskom državnom tužiocu u Bečeju podnete dve krivične prijave dana
06.07.2006. god. ( krivična prijava protiv nepoznatog izvršioca zbog postojanja
sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl. 359.
st. 1. Krivičnog Zakonika podneta od strane predsednika Opštinskog suda Bečej i
krivična prijava protiv nepoznatog izvršioca zbog postojanja osnovane sumnje da
je izvršio krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329. st. 1. Krivičnog
Zakonika podneta od srane Pap Borivoja, sudije Opštinskog suda u Bečeju i zamenika
predsednika istog suda), navedene krivične prijave Opštinski državni tužilac u
Bečeju, dostavio je Policijskoj stanici Bečej radi prikupljanja informacija, a
sve u cilju utvrđivanja postojanja elemenata navedenih krivičnih dela ( broj
zahteva Opštinskog državnog tužioca br. KTH 74/06 i KTH 75/06).

Postupajući po
zahtevima Opštinskog državnog tužioca, šef OKP, kapetan Miodrag Mandić, uputio
je dana 31.07.2006.god. pod brojem «0» str. pov. 71/06 od 31.07.2006. god. dežurnom
istražnom sudiji ovog suda zahtev za pretresanja stana i drugih prostorija
Kristine Demeter Filipčev, novinara lokalnog lista «Bečejski mozaik» iz Bečeja,
ul. M. Gupca br. 43, kao i prostorija «Bečejskog mozaika» u ul. M. Tita br. 65,
a radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, shodno raspoloživim saznanjima da
se audio i video zapisi koji bi mogli biti u vezi sa eventualnim krivičnim
delima nalaze u prostorijama «Bečejskog mozaika» u Bečeju ili stanu i drugim
prostorijama Kristine Demeter Filipčev.
U zahtevu policije navodi se da je potrebno odobrenje pretresanja navedenih
prostorija u cilju njihovog pronalaska, te da bi pretresanje izvršili radnici
OKP-a Bečej dana 31.07.2006. god., danju.

Postupajući po
zahtevu Policijske stanice Bečej, broj «0» str. pov. 71/06 od 31.07.2006. god.,
istražni sudija ovog suda, Zedi Valerija donela je Naredbu, posl. br. Kri
197/06 dana 31.07.2006. god. kojom naređuje pretres lica – stana i drugih
prostorija Kristine Demeter Filipčev iz Bečeja, ul. M. Gupca br. 43, kao i
prostorija «Bečejskog mozaika» u ul. M. Tita br. 65, zbog postojanja
verovatnoće da će se prilikom pretresa pronaći tragovi krivičnog dela ili
predmeti važni za krivični postupak.

Sledećeg dana,
tačnije 01.08.2006. god., pod posl. br. «0» str. Pov. 73/06, dežurnom istražnom
sudiji Opštinskog suda u Bečeju, upućen
je novi zahtev za pretresanje stana i drugih prostorija Kristine Demeter
Filipčev i prostorija «Bečejskog mozaika», sa obrazloženjem da je radi
utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, a shodno raspoloživim saznanjima da se
audio i video zapisi koji su u vezi sa eventualnim krivičnim delima nalaze na
personalnim računarima u službenim prostorijama «Bečejskog mozaika» ili stanu i
drugim prostorijama Kristine Demeter Filipčev, potrebno da se odobri
pretresanje navedenih prostorija u cilju njihovog pronalaska i oduzimanja
personalnih računara kako bi se ostvario uvid u sadržaj istih i pronašli sporni
audio i video zapisi. U zahtevu se navodi da bi pretresanje izvršili radnici
OKP-a dana 01.08.2006. god., danju.

Postupajući po
zahtevu Policijske stanice br. «0» str. Pov. 73/06, istražni sudija Opštinskog
suda u Bečeju, Goran Lj. Čimburović doneo je Naredbu posl. br. Kri 198/06 od 01.08.2006.
god. kojom se nalaže pretresanje stana i drugih prostorija Kristine Demeter
Filipčev kao i prostorija «Bečejskog mozaika», a sve u cilju pronalaženja
eventualnih dokaza o eventualnom postojanju krivičnih dela, te Naredbu o
privremenom oduzimanju personalnih računara kako bi se ostvario uvid u sadržaj
istih, a u vezi spornih audio i video zapisa koji budu nađeni na navedenim
adresama.

U pismenim
izjavama predsedniku Opštinskog suda Bečej, a povodom pritužbe od strane
Asocijacije nezavisnih lokalnih medija «Lokal press», istražne sudije ovog
suda, Zedi Valerija i Goran Lj. Čimburović ističu da su Naredbe izdate shodno
dostavljenom zahtevu Policijske stanice u Bečeju smatrajući da su zahtevi
Policijske stanice osnovani i da su takve radnje pretresanja stana i drugih
prostorija Kristine Demeter Filipčev kao i prostorija «Bečejskog mozaika», te
uvid u sadržaj audio i video zapisa sa personalnih računara potrebni radi
utvrđivanja činjeničnog stanja, a imajući u vidu sadržaj podnetihkrivičnih
prijava. Navode da su Naredbe izdate po uobičajenoj i ustaljenoj praksi, bez
ikakve namere ugrožavanja elementarne medijske slobode i bez pritiska na
redakciju «Bečejskog mozaika».

Imajući u vidu
prethodno iznete navode, smatram da pritužba nije osnovana, da ponašanje
sudskih organa nijednim svojim postupkom nije bilo usmereno ka ugrožavanju
elementarne medijske slobode, da se ne može govoriti o nameri vršenja pritiska
na redakciju «Bečejskog mozaika», a posebno se ne može rad sudskih organa
kvalifikovati «bahatim i necivilizacijskim». Mišljenja sam da je takav način
izražavanja predstavnika Asocijacije nezavisnih lokalnih medija protivan
kodeksu profesionalne novinarske etike, neprimeren i uvredljiv.

Nadam se da će
pritužilac, nakon pažljivog čitanja ovog izveštaja, dobiti objektivnu sliku o
postupanju sudskih organa koji su dužni da u svom radu štite zakonitost, te
svojim odlukama doprinesu potpunom, odnosno istinitom i tačnom utvrđivanju
činjenica u skladu sa načelom materijalne istine.

PREDSEDNIK SUDA,


Borka Koronej