Konkurs Opštine Malo Crniće za sufinansiranje medijskih projekata – Rok 7.09.2018.

На основу члана 17., 18., 19., и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 67. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 7/08, 6/11, 1/16, Одлуке о буџету општине Мало Црниће за 2018. годину („Службени гласник општине Мало Црниће“, број /17), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2018.години, број: 345-3/2018 од 11.04.2018.године, Председник општине Мало Црниће расписује:

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за  суфинансирање пројеката за остваривање  јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2018. годиниНАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у

2018. години (у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројекта:

-производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће.

Циљеви Конкурса:

–         подршка остваривању права грађана на јавно информисање на територији општине

Мало Црниће,

– развој медијског плурализма,

– подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања,

-подршка  медијског  стваралаштва  и  остваривање  права  на  информисање  у  свим областима јавног живота посебних, а нарочито, заштићених група.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана општине

Мало Црниће  у следећим областима од јавног интереса:

–   Привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине

Мало Црниће,

–         Образовање и наука на територији општине Мало Црниће,

–       Култура и очување културног наслеђа општине Мало Црниће,

–       Млади општине Мало Црниће,

–       Пољопривреда и рурални развој општине Мало Црниће,

–       Туризам на територији општине Мало Црниће,

–       Очување идентитета националних мањина које живе на територији општине Мало

Црниће,

–       Инклузија особа са инвалидитетом на територији општине Мало Црниће,

–       Комуналне теме општине Мало Црниће,

–       Екологија и заштита животне средине на територији општине Мало Црниће,

–       Безбедност и унапређење стања безбедности на територији општине Мало Црниће,

–       Афирмација спорта и физичке културе у општини Мало Црниће и

–       Здравствена и социјална заштита на територији општине Мало Црниће.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја у

2018. години, укупно износи 1.000.000,00  динара.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 30.000,00 динара (словима: тридесетхиљада динара), а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 250.000,00 динара (словима: двестапедесетхиљаде динара).

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 25% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног Конкурсом.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на Конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелазе 80% вредности пројекта.

ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу могу учествовати:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити  реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс  се  расписује  за  суфинансирање  пројеката  чија  реализација  траје  до

31.12.2018.године.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

су:

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Овај критеријум се ближе дефинише / оцењује кроз:

1.1. Значај пројекта са становишта:

–       остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

–       остваривања намене конкурса;

–       усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

–       индентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

–            заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

–             усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

–       степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

–       мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

–       разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

–         степена развоја и финансијске одрживости пројекта ( позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

–       степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

–       неопходних ресурса за реализацију пројекта;

–             стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

–       прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

–       економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2.  Мера  пружања  веће  гаранције  привржености  професионалним  и  етичким

медијским стандардима. Овај критеријум се ближе дефинише/оцењује кроз:

2.1.  да ли  су  учеснику Конкурса изречене мере  од  стране државних  органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља Стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. Кадровски потенцијал и техничка опремљеност за реализацију пројекта;

2. Искуство и континуитет у производњи медијских садржаја;

3. Доступност медијских садржаја већем броју корисника на територији општине

Мало Црниће;

4. Да је предложени пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Мало Црниће;

5. Награде и признања.

РОКОВИ

Конкурс ће бити објављен на сајту www.опстинамалоцрнице.рс   и у недељном листу

„Реч Народа“ Пожаревац.

Рок за подношење пријава и пројеката је 12.09.2018. године.

Проверу документације поднете на Конкурс, односно испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши Секретар Комисије за медије Душан Ивковић дипл.правник и  Општинска управе општине Мало Црниће.

Учесник Конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника Конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

Учеснику Конкурса који  није поднео ниједан прописани документ наведен  у

јавном  позиву  за  учешће  на  Конкурсу,  осим  обрасца  за  пријаву,  не  доставља  се обавештење из става 4 овог члана и његов пројекат се не разматра.

Пројекат  који  је достављен  након  истека прописаног  рока за подношење,  не разматра се.

Стручна   служба   органа   који   је   расписао   конкурс   сачињава   Записник   о

испуњености  услова за  учешће на Конкурсу,  за све пристигле пројекте и  доставља записник члановима Комисије.

Одлуку о расподели средстава са образложењем, доноси Председник општине на основу предлога Комисије о расподели средстава са образложењем. Рок за доношење решења је 90 дана од дана закључења Конкурса.

Орган који је расписао Конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику

Конкурса у електронској форми и објављује га на сајту www.опстинамалоцрнице.рс

Поред решења о расподели средстава са образложењем, на сајту Општине МалоЦрниће биће објављен и предлог Комисије о расподели средстава, као и информације за све учеснике Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог,

да у року од 8 дана од дана пријема обавештења доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На основу решења о расподели средстава  закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта, а који Стручна служба  – Општинске управе општине Мало Црниће доставља у најкраћем могућем року учесницима Конкурса

којима су одобрена средства.

Учесник Конкурса коме су одобрена средства, без одлагања, а најдуже у року од

8 дана од дана пријема уговора, доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао Конкурс.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави потписан и

оверен уговор органу који је расписао конкурс, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Пријава на Конкурс се подноси путем јединствених образаца који су објављени на

www.опстинамалоцрнице.рс  :

–       Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и буџет пројекта),

Уз наведени образац неопходно је приложити:

1.  Решење  о регистрацији  правног  лица или  предузтника  у  Агенцији  за привредне регистре – фотокопија;

2. Решење о упису у Регистар медија Агенције за привредне регистре – фотокопија;

3. Овлашћење (дозвола) за пружање медијске услуге сагласно закону који регулише област електронских медија – фотокопија;

4. Оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта;

5. Оверену изјаву одговорног лица о броју стално запослених радника и хонорарних сарадника;

6. Оверену изјаву да учесник Конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалног и етичких стандарда;

7. Оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити

емитован/објављен  у  том  медију  (обавезно  само  за  правна  лица  и  предузетнике

регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);

8. Доказ да рачун издавача медија који је учесник конкурса није у блокади;

9. Уверење Министарства финансија РС – Пореске управе о измиреним обавезама по основу јавних прихода, које није старије од 8 дана од дана објављивања конкурса;

10. Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл

и сл.);

11. Доказ о добијеним наградама и признањима (фотокопије).

Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Општина Мало Црниће, Улица Прва, 12311Мало Црниће, са назнаком: „За Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног

интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2018. години“ или предати лично на шалтеру број 1 Општинске управе општине Мало Црниће.

Конкурсни материјал се не враћа.

ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ

На основу члана 24 став 3-5 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 9 и члана 21

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  („Службени  гласник  РС“,  број  16/16  и  8/17),  Председник  општине

упућује Јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима  заинтересованим  за рад у Комисији  да  доставе своје предлоге за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по јавном позиву за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2018. години, и уз то доставе:

–       биографију предложеног члана Комисије,

–     доказ о регистрацији удружења које је регистровано најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је

медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције. Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

Рок за подношење предлога кандидата је 07.09.2018. године.

Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Мало Црниће, Улица  Прва, 12311Мало  Црниће,  са назнаком:   „За  Јавни  позив  за  учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Мало Црниће у 2018. години – ПРЕДЛОГ ЗА КОМИСИЈУ“ или предати лично на шалтеру Услужног центра Општинске управе општине Мало Црниће Улица Прва, 12311 Мало Црниће

ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 345-3/2018

Датум: 28.08.2018.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Малиша Антонијевић