Konkurs Ministarstva kulture za sufinansiranje projekata javnog informisanja – Rok 10.10.2018.

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA
Sektor za informisanje i medije

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95 – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17) i Odluke ministra broj: 451-04-5834/2018-04 od 17.09.2018. godine raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim projektima koji doprinose unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma.
Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 5.764.000,00 dinara.
Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 300.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 1.000.000,00 dinara.
Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:
izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.
Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.
Učesnik Konkursa ne može da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na Konkursu.
Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.
Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

Da li su učesniku Konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).
Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:
Obrada tema: podizanje svesti javnosti o značaju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara; unapređenje medijske pismenosti; istraživanja i analize o stanju u medijskoj oblasti; unapređenje i promocija medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije; jačanje stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.); upoznavanje javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru; ekonomski položaj novinara.

DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u četiri primeraka:

Popunjen predlog projekta, i
Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
izjava učesnika na Konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 20. septembra do 10. oktobra 2018.godine.
Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja, prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se nezavisni stručnjaci za medije, zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji.

Predlog za člana komisije dostavlja se sa biografijom.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije dostavljaju najkasnije u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: „Za učešće u radu komisije“.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.
Obrazac 1 (prijava i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, slati i u elektronskoj formi, na adresu: dragica.blagojevic@kultura.gov.rs
Konkursni materijal se ne vraća.
Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu, koji su dati u javnom pozivu, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefon: 011/3398-671.

OBJAVLjIVANjE ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva: www.kultura.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

http://kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizovanja-i-ucesca-na-strucnim-naucnim-i-prigodnim-skupovima-kao-i-unapredjivanja-profesionalnih-i-etickih-standarda-u-oblasti-javnog-informisanja-u-2018–