KOALICIJA: PONOVITI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE MEDIJSKIH PROJEKATA U ŽAGUBICI

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 24. februar 2016. godine – Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres, traži od lokalne vlasti Žagubice da poništi konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Žagubica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu, uključujući i nezakonito rešenje o dodeli sredstava, i da ponovi konkurs.

Koalicija ukazuje da je ceo postupak sproveden nezakonito.

Koalicija je 26. januara blagovremeno uputila dopis u skladu sa odredbama ZJIM i samim konkursom, u kojem je predložila tri člana za učešće u radu komisije, i to jednog člana u ime UNS-a, jednog člana u ime NUNS-a i NDNV-a, te jednog u ime ANEM-a i Lokal Pres-a. Opština Žagubica je ignorisala predlog Koalicije, i za članove postavila dva lica koje je predstavila kao članove UNS-a iz Negotina, iako ih UNS nije predložio. Pored toga, za trećeg člana komisije je imenovan Načelnik odeljenja za privredu i ekonomski razvoj Opštine Žagubica, iako ZJIM izričito propisuje da članovi komisije ne mogu da obavljaju javnu funkciju.

Takođe, sporno rešenje o dodeli sredstava je doneto na osnovu predloga stručne komisije koja nije sastavljena u skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Naime, član 24. ZJIM propisuje da ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, da članove stručne komisije imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, a da se većina članova te komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Pored toga, pomenutim rešenjem, određeno je da čak 4.286.000 od ukupno 6 miliona dinara koje se raspodeljuju pripadnu mediju Radio Homolje, čiji je izdavač Radio Homolje d.o.o. u 100% vlasništvu Kulturno prosvetnog centra „Jovan Šerbanović“ iz Žagubice, koji je je u državnom vlasništvu. Imajući u vidu vlasničku strukturu, i činjenicu da se radi o ustanovi kulture, te da se ova ustanova po svemu sudeći finansira iz budžeta Opštine, što ukazuje na mogućnost da se i sam izdavač medija, bez obzira na korporativnu strukturu (d.o.o.) takođe posredno finansira iz budžeta, shodno članu 21. stav 3. ZJIM takvo lice ne bi uopšte moglo da učestvuje na Javnom konkursu. Naime, pomenuti član ZJIM izričito propisuje da pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.
Takođe, projekat RTV Bor Komisija je bez razmatranja odbacila sa obrazloženjem da se ovaj medij finansira iz javnih prihoda, što nije tačno. RTV Bor je u postupku prenosa kapitala na zaposlene bez naknade i od 31. oktobra prošle godine ne finansira se iz javnih prihoda.

Imajući u vidu da je Komisija sastavljena u potpunosti u suprotnosti sa Zakonom, pa je rešenje koje se zasniva na predlogu takve komisije takođe suprotno Zakonu, kao i to da postoji sumnja da je na Konkursu učestvovalo lice koje po ZJIM nije imalo pravo da učestvuje, Koalicija zahteva poništavanje konkursa i spornog rešenja, i ponavljanje javnog konkursa.

Koalicija naglašava da će nastaviti da prati sprovođenje javnih konkursa za sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti javnog informisanja u svim opštinama i gradovima i reagovati u slučajevima kršenja Zakona, a same lokalne samouprave će upućivati kako da te neusklađenosti otklone.

Koalicija će nakon monitoringa sprovedenih javnih poziva obavestiti Ministarstvo kulture i informisanja o svim uočenim nepravilnostima u praksi.
Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)