Kandidati za Upravni odbor PU Lokal presa 2018-2020

Na sednici Skupštine, koja se održava 30. novembra u Hotelu “Solaris” u Vrnjačkoj Banji, članovi če imati priliku da odaberu novo rukovodstvo  PU “Lokal pres”. Za pet mesta u Upravnom odboru redakcije su nominovale 12 kandidata i kandidatkinja

Kandidate predstavljamo po azbučnom redu, na isti način biće rangirani i na glasačkim listićima.

 1. ZVONKO DAMNJANOVIĆ, Nove knjaževačke novine – Knjaževac

Radno iskustvo u medijima: 35 godina

Obrazovanje: Magistar nauka za informatiku

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: UG Gradjanska čitaonica Evropa Bor, Predsednik udruženja

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Vrlo teška pozicija lokalnih medija dovodi do nestajanja-gašenja velikog broja medija u lokalu. Tradicionalni štampani mediji su prvi na udaru a ne zaostaju ni mnogi elektronski. Projektno finansiranje ne obezbedjuje dovoljan budžet lokalnim medijima za opstanak a nemoguć je razvoj i usavršavanje kadrova.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Lokal pres kao poslovno udruženje kroz zajedničku aktivnost na obrazovnom planu i objedinjenoj marketinškoj aktivnosti može da doprinese očuvanju medija na lokalu.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Lokal pres kao jaka nacionalna medijska agencija sa objedinjenom redakcijom može snažno da radi na formiranju nacionalnog nedeljnika koji bi svojim tiražem bio interesantan marketinškim agencijama a kao portal agregator medijskih sadržaja sa lokala. A kao nacionalni centar za edukaciju novinara generator kadrova i novinarskog podmlatka za izveštavanja iz lokalnih zajednica.

 1. ZORICA ĐOKOVIĆ, Vesti – Užice

Radno iskustvo u medijima: 25 godina

Obrazovanje: Novinar

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: Član Upravnog odbora UNS-a

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Lokalni mediji u Srbiji su u do sada najtežem položaju. Na žalost projektno finansiranje ne funkcioniše, kršenje etičkog kodesa novinara izraženije nego ikada, šund i nemoral izbijaju na površinu, a lokalni mediji jedva u tom moru preživljavaju. Tako jadnoj slici doprinosi i ekonomski položaj novinara u lokalnim medijima koji je na ivici socijale.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Lokal pres je i do sada vodio borbu za unapređenje položaja lokalnih medija u Srbji. Mora se nastaviti tim putem, ali samo borbenije i agresivnije tražiti da se položaj lokalnih medija poboljša.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Lokal pres treba da nastavi da brani čast ove profesije, da radi na njenom jačanju i edukaciji, razvijanju markentiških aktivnosti, kao i jačaju dijalog sa predstavnicima vlasti, jer na žalost veliki broj strateških dokumenata u Srbiji, a koji se tiču rešavanja problema u medijima, ostao je samo spisak lepih, neostvarenih želja. 

 1. DRAGAN ĐORĐEVIĆ, Sremske novine – Sremska Mitrovica 

Radno iskustvo u medijima: 12 godina

Obrazovanje: Dipl. ekonomisata M.Sc.

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: član UO 8 godina

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: zamenik predsednika privrednog parlamenta -privredna komora Srema, predsednik UO CIOFF

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Ekonomska kriza  u kojoj posluju lokalni mediji  traje godinama.Finansijski ugroženi mediji su sve izloženiji pritiscima i ucenama centara ekonomske i političke moći. Samim tim, njihov nepovoljan ekonomski položaj onemogućuje u mnogome uredničku nezavisnost. Cenzura i autocenzura su dovele do smanjenja kvaliteta informisanja.Projektno finansiranje nije dalo očekivane rezultate zbog velikog broja slučajeva nepoštovanja zakona i odsustva kaznene politike.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Snažnijom komunikacijom sa državom uticati na poboljšanje medijskih zakona,  relaksaciju poslovanja u smislu smanjenja poreza i drugih dažbina, uvođenjem novih poslovnih modela ka  većoj ekonomskoj samoodrživosti i konstantnom edukacijom na svim poljima podizati kapacitete lokalnih medija za uspešnije poslovanje. Neprestanim ukazivanjem na značaj informisanja na lokalnom i regionalnom nivou sa posebnim akcentom  na zastupanje interesa naših članica u bilo kojoj prilici.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Lokal pres u narednom periodu treba da se razvija u nekoliko pravaca.Prvenstveno kao poslovno udruženje koje treba da okupi veliki broj lokalnih i regionalnih medija kako bi osnažilo svoj položaj na medijskoj sceni.Zatim da  sve svoje aktivnosti usmerava na zastupanje interesa svojih članica kako bi i oni postali snažniji i otporniji na negativne uticaje od političkih pritisaka do ekonomskih neprilika.Jačanje marketinških kapaciteta i mogućnosti za uključivanje što većeg broja članica u ove aktivnosti sa ciljem sticanja profita.Jačanje odnosa sa donatorskim organizacijama u cilju povećanja izvora finansiranja iz projektnog finansiranja.Implementacija novih modela poslovanja…

 1. NIKOLA LAZIĆ, Bujanovačke – Bujanovac 

Radno iskustvo u medijima: 18 godina

Obrazovanje: SSS

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: /

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Težak, mnogi mediji su se utopili u opštu sliku društva, a kvalitet sadržaja pod znakom pitanja.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: većom nezavisnošću od drugih organizacija, projektima, edukacijama

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: kao moderno udruženje 

 1. ANDRIJANA MAKSIMOVIĆ, Reč naroda – Požarevac 

Radno iskustvo u medijima: 14 godina

Obrazovanje: Diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju – Fakultet političkih nauka u Beogradu

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: U jednom  mandatu članica UO Lokal presa

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: Članica UNS-a

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Problemi sa kojima se suočavaju lokalni mediji sve su brojniji i složeniji, pre svega usled raznih vidova pritisaka na medije, od kojih je najučestaliji (i najefikasniji) finansijski. Pojam „javni interes“ se zloupotrebljava, a napori medijskih udruženja se sistematski i planski obesmišljavaju.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Smatram da bi prioritetna tema „Lokal presa“ morao biti procenat novca koji će se izdvajati iz budžeta za medije i da to ne sme ostati na nivou preporuke, već obaveze. Reč je o staroj temi, ali i dalje bez zadovoljavajućih rezultata. Morao bi se osnažiti „front“ najvećih medijskih udruženja i vršiti pritisak u Ministartsvu, dok koordinirano lokalni mediji vrše pritisak u lokalu. Takođe, radi osnaživanja neophodna je još intenzivnija saradnja i razmena informacija između samih članica „Lokal presa“ i posebno jačanje „“veza““ sa nevladinim sektorom. Osim pomenutog, važno je da „Lokal pres“ i nadalje održi kapacitete za pružanje pravne i savetodavne pomoći članicama i organizovanje obuka koje će doprineti daljem jačanju kapaciteta lokalnih medija.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Osnaživanje organizacije najpre kroz umnožavanje broja članica, i to kako medija, tako i nevladinih organizacija, koji tim vidom zajedništva mogu stati na put dosadašnjim zloupotrebama pojma „javnog interesa“. Takođe je u budućnsti važno pronaći efikasnije modele za zajednički nastup lokalnih medija na tržištu, posebno prema velikim kompanijama. 

 1. VLADIMIR MALEŠIĆ, TV Forum – Prijepolje 

Radno iskustvo u medijima: 10 godina

Obrazovanje: VSS Akademija lepih umetnosti, diplomirani menadžer masovnih medija – novinar

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: Član Izvršnog odbora Udruženja ribolovaca „Lim“,  član Ekološkog društva „Prijatelji Sopotnice“

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Lokalni mediji su najvažniji u informisanju građana u lokalnim zajednicama i bez obzira na trenutnu tešku finansijsku situaciju oni moraju i siguran sam, oni će opstati. Kako? Upravo okupljeni, umreženi u udruženja ili asocijacije poput Lokal presa. Zaokupljeni dnevnim problemima i borbom za puko preživljavanje često gubimo iz vida zajedničke interese i snagu koju kao asocijacija imamo. Jedino okupljeni u okviru kredibilne asocojacije medija, poput Lokal presa, ili udruženja novinara, lokalni mediji mogu  iskazati svoje potrebe i interese. Razjedinjeni mogu biti samo poslušnici i propagatori   političkih moćnika na lokalu. Da bi ostali nezavisni i profesionalni mediji koji poštuju  novinarski etički kodeks  lokalni mediji moraju biti  jedinstvieni u okviru  Lokal presa i zajedno kreirati budućnost lokalnih medija.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Prvo – Lokal pres treba da ima dobar uvid u potrebe lokalnih medija, bar jednom godišnje da uradi anketu o potrebama članstva.

Drugo – nakon toga da analizom potreba grupiše medije sa sličnim potrebama i omogući im zajedničko razmatranje mogućih rešenja za svaku od grupa medija. Zajedno, uz mentorstvo  Upravnog odbora i kancelarije Lokal presa, ako je potrebno uključiti i spoljne saradnike, mediji će lakše  doći do rešenja ili izlaza iz trenutnih problema i zadovoljiti svoje potrebe.

Treće – komunikacija lokalnih medija i Upravnog odbora ili kancelarije Lokal presa treba da bude makar na nedeljnom nivou ako ne i svakodnevna. Svakoj članici Asocijacije blagovremeno treba pružiti podršku ukoliko je izložena pritiscima ili su joj uskraćene informacije. To treba raditi brzo i efikasno i sa svim   potezima upoznati sve članice.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: U poplavi novoformiranih udruženja bez kredibiliteta Lokal pres treba da održi članstvo profesionalnih medija. Ne težiti kvantitetu već kvalitetu članstva. Lokal pres treba da bude asocijacija koja omogućava partnerstvo svojih članica i zajedničke nastupe kod donatora. Predlažem formiranje posebnog projektnog tima za projekte EU za više članica Asocijacije. Jedino tako i Asocijacija i mediji pojedinačno mogu doći do ozbiljnijih projekata i  većih fondova. 

 1. MIODRAG MANDIĆ, Naše novine – Temerin 

Radno iskustvo u medijima: 30 godina

Obrazovanje: Diplomirani menadžer          

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: Predsednik Upravnog odbora UG CEPRO iz Temerina, član NDNV-a

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Lokalni mediji se danas nalaze u veoma teškoj poziciji ako govorimo o medijima koji su profesionalni i neutralni, dok navijački nastrojeni mediji imaju znatno manje finansijskih problema. Većina članica Lokal presa nalazi se u prvoj grupi te samim tim za njihov opstanak potrebno je dosta diplomatije i mudrosti. Jedna od važnijih stvari je saradnja, umrežavanje, zajednički nastup prema oglašivačima, štamparijama i druge aktivnosti koje bi doprinele boljem položaju lokalnih medija.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Doprinos Lokal presa vidim kroz:

– aktivno učešće u procesu donošenja propisa, zakona i strategija iz oblasti medija,

– umrežavanje i podizanje kapaciteta redakcija i zaposlenih u njima,

– veću saradnju članica na razvojnim i  projektnim aktivnostima,

– više saradnje Lokal presa i članica u pronalaženju oglašivača

Na koji način vidi budući razvoj Lokal presa: Kroz modernizaciju i unapređenje rada Udruženja koje bi bilo adekvatno vremenu a što bi podrazumevalo i pojedine promene u Statutu. Veće zalaganje za članice bar kada je reč o procesu sufinansiranja medijskih sadržaja. Razvoj usluga i poslova koji bi Udruženju omogućili samoodrživost. Učešće na većem broju konkursnih poziva i pronalaženje novih donatora.

 1. STOJAN MARKOVIĆ, Čačanske novine – Čačak 

Radno iskustvo u medijima: 37 godina

Obrazovanje: Fakultet Dramskih Umetnosti

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: član Upravnog odbora

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: PU „Emiteri Srbije“ – predsednik UO, član Komisije za žalbe Saveta za štampu

Položaj lokalnih medija u Srbiji Proizvodnja medijskog sadržaja od interesa za lokalne zajednice nije prepoznato kao javni interes u oblasti javnog informisanja, kako na nivou lokalnih samouprava tako i na višim nivoima. Otuda zakonodavac nije definisao položaj lokalnih medija preko kojih se najbolje ostvaruje informisanje građana na lokalnom i regionalnom nivou. Informisanje građana lokalnom nivou,  ispunjavalo bi svoju svrhu jedino ukoliko bi se istovremeno uspostavili jaki mehanizmi koji bi sprečili svaki uticaj na uređivačku politiku lokalnih medija, kao i svaku vrstu pritiska (ekonomski, politički …). Sa aspekta medijskog pluralizma, od velikog značaja je postojanje većeg broja lokalnih medija koji bi građane informisali o pitanjima od lokalnog  značaja.

Digitalizacija, koja je u Republici Srbiji sprovedena, značajno je uticala na položaj lokalnih elektronskih medija jer je praktično izbrisala razliku između lokalnih i regionalnih  medija i poremetila odnose na tržištu.

U postupku konkursnog sufinansiranja dolazi do mnogih zloupotreba na svim nivoima (lokalne samouprave, Grad Beograd, Niš, Novi Sad, Pokrajina, Republika), čime je jedini stabilni izvor sufinansiranja proizvodnje programskih sadržaja od javnog interesa ozbiljno uzdrman.

Socijalni i profesionalni položaj novinara u lokalnim medijima, kao i ostalih zaposlenih, vrlo je nesiguran i u velikoj meri doprinosi  praksi autocenzure.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Na lokalnom nivou osnovano nekoliko „lažnih“ medijskih (ili novinarskih) i poslovnih udruženja, isključivo radi učešća u Komisijama za ocenu projekata u konkursima za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, kao i u cilju razvijanja kooperativne saradnje sa svim nivoima vlasti, radi ostvarenja finansijske dobiti.

Lokal Pres mora, da poveća broj članica, da osnaži svoj položaj i status poslovnog udruženja koje zastupa interese lokalnih medija i da u saradnji sa partnerima iz Medijske koalicije pronađe aktivne odgovore na aktuelno stanje na medijskoj sceni Srbije.

Lokal Press mora da nastavi da snažno podržava samoregulaciju (Savet za štampu) u štampanim i on line medijima i da aktivno radi na tome da se samoregulacija (u oblasti poštovanja novinarske i profesionalne etike) proširi i na elektronske medije.

Lokal Pres treba da inicira i sarađuje sa lokalnim samoupravama na definisanju tema od javnog interesa za javno informisanje i da insistira na značajno većem iznosu budžetskih sredstava koje lokalne samouprave izdvajaju za konkursno sufinansiranje javnog informisanja na svojoj teritoriji.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Lokal Pres mora da redefiniše izvore svog finansiranja, kako bi Kancelarija imala stabilne izvore za pokriće troškova. Lokal Press mora da radi na značajnom povećanju broja članica, otvaranjem sekcija: štampani mediji, on line mediji i elektronski mediji, kako bi postala krovna organizacija većine lokalnih medija u Srbiji.

 1. DEJAN MILADINOVIĆ, Grad – Kruševac 

Radno iskustvo u medijima: 24 godine

Obrazovanje: Visoko obrazovanje – Matematički fakultet  

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: 2007-2008 – član UO, 2009-2013 predsednik UO

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: /

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Probleme sa kojima se danas suočava čitava medijska scena u Srbiji, čini se najviše pogađaju baš lokalne medije. Ekonomski ugroženi, izloženi svim vrstama pritisaka, bez medijskog tržišta, u velikoj meri prepušteni sami sebi i bez suštinskog razumevanja ni njihove pozicije ali ni njihovog značaja od strane većine medijskih i novinarskih udruženja, lokalni mediji su u ovom trenutku na ivici opstanka.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Lokal pres je trenutno jedina asocijacija koja probleme i potrebe lokalnih medija ima u svom fokusu. Utoliko su i značaj i odgovornost ove asocijacije veći. Ključna polja na kojima Lokal pres može da pomogne svojim članicama vidim u pojačanom radu na podizanju vidljivosti i boljem pozicioniranju lokalnih medija u budućoj medijskoj strategiji, u kampanji za kvalitetniju raspodelu sredstava za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa, podizanje stručnih kapaciteta i umrežen nastup prema velikim donatorima i medijskom tržištu.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Shodno vidovima podrške koji su lokalnim medijima najpotrebniji, mislim da su pravci razvoja naše asocijacije pre svega u razvoju kompetencija za javno zagovaranje i građenje saveza sa drugim medijskim grupacijama na ravnopravnim osnovama, unapređenje kapaciteta za zajednički nastup na medijskom tržištu i pred donatorima, nastavak pružanja podrške u oblasti pravne i profesionalne zaštite medija i novinara i građenje čvršćih veza i intenzivnije saradnje među redakcijama, članicama asocijacije.

 1. RADOICA MILOSAVLJEVIĆ, Kraljevačka televizija – Kraljevo 

Radno iskustvo u medijima: 21 godina

Obrazovanje: Inzenjer elektrotehnike

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: /

Položaj lokalnih medija u Srbiji Položaj lokalnih medija nikada nije bio gori. Režimski, obavljaju promociju vladajucih partija bez pogovora, bez prava novinara na svoje mišljenje i svoj stav jer su uplašeni  za sebe, svoju porodicu i golu egzistenciju. Kada su profesionalni i slobodni lokalni mediji u pitanju, sa njima se vlast vrlo lako obračunava, od odbacivanja profesionalno odradjenih projekata na nivou Ministarstva za kulturu do lokalne samouprave. Takođe, sva javna preduzeća su otkazala ugovore o saradnji, ali i privatni sektor je povukao svoje ugovore iz straha de ne dođe u sukob sa lokalnim vlastima. Vrlo perfidno, puste vas da radite ali  gde god mogu, a mogu, uskrate vam finansiranje. Sve je to doprinelo  da lokalni mediji funkcionisu zadnjim atomima snage. Bliži se kraj godine kada državne agencije masovno šalju opomene pred utuženja sto, ako se ništa ne preduzme, znaci kraj,  prvo slobodnih medija, a onda i onih drugih.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: PU Lokal pres  je i do sada činilo ono što je moglo za lokalne medije, od stručne pomoći, saveta, pravne zaštite,  obaveštavanja i svega što je značajno za rad medija. Udruženje u ovakvom okruženju i ovakvoj državi,  nije u prilici da uradi nesto epohalno za lokalne medije, ali ono sto može jeste da  se izbori za veća izdvajanja sredstava  za javno informisanje, da o raspodeli  tih sredstava odlučuju ljudi kvalifikovani za rad medija. Takođe, može da jača kapacitete lokalnih medija u smislu pravne pomoći za ostvarivanje svojih prava, pomogne u pronalaženju  donatora van lokala kako bi mediji došli i do nekih slobodnih sredstava. Ono sto je najvažnije, jeste da okupi svoje članice i sa njima deluje u svakom mogućem smislu, kako bi se bar jedan broj profesionalaca izborio za svoj opstanak, a javno informisanje bilo profesionalno.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Kako se PU Lokal pres do sada  pokazalo kao profesionalno i nekorumpirano udruženje, očekujemo i da će se izdvojiti, po snazi i kvalitetu, od drugih i oko sebe okupiti jos veci broj članica, kako bi udruženi mogli da deluju  sa jos više uspeha. S obzirom da je udruženje do sada pokazalo  profesionalnost u saradnji i sa stranim donatorima i steklo kredibilitet, očekujemo da će se razvijati i u tom pravcu  da ce svoje aktivnosti  usmeravati  prema slobodnim sredstvima i jačanju kapaciteta, kako medija, tako i novinara pojedinačno.

 1. SLOBODAN STANKOVIĆ, Mladenovački glas – Mladenovac 

Radno iskustvo u medijima: 51 godina

Obrazovanje: Fakultet za pozorište, film, radio i televiziju Beograd, Novinarska škola pri Jugoslovenskom institutu za novinarstvo 1969 – 1970.

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: /

Položaj lokalnih medija u Srbiji je potpuno je zavisan od onih koji su u lokalnoj vlasti, izuzev onih koji se izbore za mesto za tržištu i ne moraju da moljakaju za pare iz opštinskih budžeta

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Uticajem na promenu zakona o medijskoj strategiji kao i predlaganjem konkretnih rešenja u pogledu finansiranja lokalnih medija.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Uporna borba za dokazivanje smisla i koristi postojanja lokalnih medija i njihove uloge u informisanju lokalne sredine. Što manja zavisnost od bilo koje vlasti ili nekog političkog faktora.

 1. LJILJANA STOJANOVIĆ, Regionalna informativna agencija Jugpres – Leskovac 

Radno iskustvo u medijima: 31 godina

Obrazovanje: Diplomirani politikolog-novinar (FPN)

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: Članica Upravnog odbora Asocijacije onlajn medija , istekao mandat

Položaj lokalnih medija u Srbiji: Mnogo gore nego na poslednjoj sednici Skupštine, osiromašeni, finansijski I profesionalno ugroženi

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji: Doslednim angažovanjem na poboljšanju statusa i položaja lokalnih medija, organizovanjem zajednickih nastupa i bliže saradnje, zajednićkih projektima, organizovanje edukacija.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa: Dosledna i autonomna poslovna politika, veća saradnja članica.