Заједничка акција електронских и писаних медијаЧланице Локал преса придружиле са чланицама
АНЕМа у позиву Скупштини града Београда да без одлагања измени Нацрт статута
града и из њега брише неуставну одредбу
члана 26. став 1. тачка 5

Поштовани,

Обраћамо Вам се испред ПУ Локал прес, као
удружења локалних писаних медија, са седиштем у Крагујевца и члановима и
чланицама широм Србије, забринути Нацртом статута града који је Скупштина града
Београда утврдила и упутила на јавну расправу на својој седници одржаној
16.9.2008. године.

 

Статут града у Нацрту који сте упутили на
јавну расправу представља озбиљно ограничење права на слободу изражавања
зајамченог Уставом Републике Србије (”Службени гласник РС”, бр. 98/2006) и
међународним документима, као што су Међународни пакт о грађанским и политичким
правима (”Службени лист СФРЈ”, бр. 7/71) и Европска конвенција за заштиту
људских права и основних слобода (”Службени лист СЦГ” – Међународни уговори,
бр. 9/2003, 5/2005), као права које укључује слободу поседовања сопственог
мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без мешања јавне власти. Ово
посебно имајући у виду да Нацрт статута града који је Скупштина града Београда
упутила на јавну расправу утврђује, у члану 26. став 1. тачка 5, надлежност
града да оснива телевизијске и радио-станице, новине и друга средства јавног
обавештавања, чиме се креира механизам за оснивање и функционисање државних
медија, а да истовремено није обезбеђен нити један системски механизам заштите
уређивачке независности таквих медија у односу на градску власт.

 

Чланом 195. став 2. Устава Републике Србије
изричито је предвиђено да Статути, одлуке и сви други општи акти јединица
локалне самоуправе морају бити сагласни са законом.

 

У конкретном случају, одредба члана 26. став
1. тачка 5, у складу са којом је град надлежан да оснива телевизијске и
радио-станице, новине и друга средства јавног обавештавања, у директној је
супротности са одредбом члана 14 став 2 Закона о јавном информисању (”Службени
гласник РС”, бр. 43/2003, 61/2005),  у
складу са којим оснивачи јавног гласила (а јавним гласилима се у складу са
чланом 11 истог Закона управо сматрају новине, радио програми, телевизијски
програми и друга средства јавног информисања која помоћу речи, слике или звука
објављују идеје, информације и мишљења намењене јавној дистрибуцији и
неодређеном броју корисника)  не могу
бити, ни посредно ни непосредно, држава и територијална аутономија, као ни установа,
предузеће и друго правно лице које је у претежном делу у државној својини или
које се у целини или претежним делом финансира из јавних прихода, осим уколико
је то предвиђено посебним законом којим се уређује област радиодифузије.

 

На наведени начин, несагласно одредбама Закона
о јавном информисању, те супротно одредби члана 195. став 2. Устава Републике
Србије, Нацрт статута града који је Скупштина града Београда утврдила и упутила
на јавну расправу на својој седници одржаној 16.9.2008. године, овлашћује
Скупштину града на оснивање различитих јавних гласила у свему у изричитој
супротности с важећим правним уставно-правним поретком Републике Србије.

 

Овим, у интересу чланова наше организације,
али превасходно у интересу јавности и одбрани уставом и међународним актима
признатог права на слободу изражавања, која поновићемо подразумева слободу
поседовања сопственог мишљења, примања и саопштавања информација и идеја без
мешања јавне власти, позивамо Скупштина града Београда да без одлагања измени
Нацрт статута града утолико што ће из њега брисати неуставну одредбу члана 26.
став 1. тачка 5.

 

У случају да Статут града буде усвојен у
тексту утврђеном  и упућеном на јавну
расправу на седници Скупштина града Београда одржаној 16.9.2008. године,
поднећемо иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости
Статута града, те затражити од Уставног суда да и до доношења коначне одлуке
обуставити извршење сваког појединачног акта или радње који би били предузети
на основу спорног члана 26. став 1. тачка 5 Статута града.

За ПУ Локал прес
Снежана Милошевић,
Генерални секретар