Na sprovođenje sudske odluke čekalo se duže od pet meseci

A. F. je upisana u matičnu knjigu rođenih (MKR) nakon što je proteklo duže od pet meseci od donošenja rešenja kojim joj je utvrđeno vreme i mesto rođenja i naložen upis u MKR. Vreme koje je A. F. provela bez dokumenata dodatno je produženo zbog toga što je nadležna Gradska uprava Grada Jagodine odbijala da sprovede pravosnažnu sudsku odluku.

DSC05774Za A. F. je najpre bio pokrenut  postupak upisa u obnovljenu MKR pred organom uprave u Jagodini. Zahtev joj je odbijen i upućena je da se obrati nadležnom sudu radi utvrđivanja činjenice rođenja, te je stoga pokrenula vanparnični postupak utvrđivanja vremena i mesta rođenja. Nadležni sud je doneo rešenje na osnovu koga je Matična služba u Jagodini bila dužna da izvrši upis u MKR. Međutim, umesto da sprovede sudsku odluku, Matična služba u Jagodini uputila je dopis u kome se ističe da je taj organ već ranije odbio zahtev A. F. za obnovu upisa u MKR i da „stranka nije izjavila žalbu u propisanom roku, nakon čega je rešenje postalo pravosnažno”.

Postupajućem organu očito nije poznato da negativna rešenja u upravnom postupku ne mogu steći svojstvo pravnosnažnosti, a zanemario je i činjenicu da je upravo taj organ uputio A. F. da, u cilju upisa u MKR, pokrene odgovarajući postupak pred sudom.

Praxis je ukazao postupajućem organu na brojne povrede zakona i pravila upravnog postupka koje čini, odbijajući da sprovede pravosnažnu sudsku odluku, ali je rešenje sprovedeno tek nakon što je podneta pritužba načelniku Gradske uprave grada Jagodine i Zaštitniku građana. Međutim, A. F. i dalje ne može da ostvari osnovna prava, jer joj prilikom upisa činjenice rođenja nije upisana i činjenica državljanstva Srbije, uprkos postojanju osnova za to.

http://www.praxis.org.rs/index.php/sr/praxis-in-action/legally-in-persons/item/944-sudska-odluka-sprovedena-tek-nakon-vi%C5%A1e-od-pet-meseci

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU