Kako unaprediti sistem odbrane po službenoj dužnosti u Republici Srbiji?

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji  sa Helsinškim odborom  za ljudska prava u Republici Srpskoj  organizovala   je 23.juna 2016. godine u hotelu Metropol konferenciju pod nazivom „Kako unaprediti sistem odbrane po službenoj dužnosti u Republici Srbiji?“.

Više od četrdeset predstavnika različitih institucija i organizacija iz Srbije (Ministarstva pravde, pravosudnih institucija, advokatskih komora i  organizacija civilnog društva, razmatralo je neke od predloga i mogućnosti unapređenja sistema pravne zaštite optuženih u Srbiji,  kroz uspostavljanje transparentonog sistema imenovanja, plaćanja i kompetencija advokata po službenoj dužnosti. Tokom konferencije prezentovan je i policy document koji sadrži niz preporuka na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja. Predstavnici  Helsinškog odbora i Advokatske komore Kosova prezentovali su ključne probleme sistema odbrane u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Tokom konferencije  postignuta je saglasnost  oko sledećih zaključaka/preporuka:

  • Advokatska komora u Srbiji treba da instalira softer koji bi evidentirao sve advokate po službenoj dužnosti, uključujući ukupan broj slučajeva koje su imali, dotadašnji učinak, uspešnost i sve ostale bitne podatke. Precizni podaci u softveru pružaju priliku da svi okrivljeni imaju puni pregled mogućih advokata po službenoj dužnosti i da slobodno izaberu na osnovu jasnih dokaza rezultata. Na taj način, komora bi mogla da makar kontroliše učestalost I ima uvid da li neke institucije češće biraju određena imena sa spiska advokata;
  • Sistem izgradnje profesionalnih kapaciteta za advokate po službenoj dužnosti treba da bude odgovornost advokatskih komora u Srbiji, koje treba da razviju i organizuju obuke i druge oblike obrazovanja, ali i da vode evidenciju o završenim obukama advokaa;
  • Tarifu treba uzimati u obzir vrlo pažljivo jer postojeća praksa, koja uključuje plaćanje posle celokupnog procesa, nije prihvatljiva i nepraktična je, imajući u vidu dužinu sudskih procesa u Srbiji. Plaćanje bi moglo da se vrši nekoliko puta u toku postupka, a neprihvatljivo je da država odlaže plaćanja advokatima bez ikakve vrste kamate ili drugog načina naknade.

Konferencija je organizovana zahvaljujući podršci American Bar Association Rule of Low Initiative, kao jedna od aktivnosti regionalnog projekta  „Unapređenje sistema pravne zaštite optuženih u BiH, Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu“.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU