Kako unaprediti sistem odbrane po službenoj dužnosti u Republici Srbiji?

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS u saradnji  sa Helsinškim odborom  za ljudska prava u Republici Srpskoj  organizovala   je 23.juna 2016. godine u hotelu Metropol konferenciju pod nazivom „Kako unaprediti sistem odbrane po službenoj dužnosti u Republici Srbiji?“.

Više od četrdeset predstavnika različitih institucija i organizacija iz Srbije (Ministarstva pravde, pravosudnih institucija, advokatskih komora i  organizacija civilnog društva, razmatralo je neke od predloga i mogućnosti unapređenja sistema pravne zaštite optuženih u Srbiji,  kroz uspostavljanje transparentonog sistema imenovanja, plaćanja i kompetencija advokata po službenoj dužnosti. Tokom konferencije prezentovan je i policy document koji sadrži niz preporuka na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja. Predstavnici  Helsinškog odbora i Advokatske komore Kosova prezentovali su ključne probleme sistema odbrane u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Tokom konferencije  postignuta je saglasnost  oko sledećih zaključaka/preporuka:

  • Advokatska komora u Srbiji treba da instalira softer koji bi evidentirao sve advokate po službenoj dužnosti, uključujući ukupan broj slučajeva koje su imali, dotadašnji učinak, uspešnost i sve ostale bitne podatke. Precizni podaci u softveru pružaju priliku da svi okrivljeni imaju puni pregled mogućih advokata po službenoj dužnosti i da slobodno izaberu na osnovu jasnih dokaza rezultata. Na taj način, komora bi mogla da makar kontroliše učestalost I ima uvid da li neke institucije češće biraju određena imena sa spiska advokata;
  • Sistem izgradnje profesionalnih kapaciteta za advokate po službenoj dužnosti treba da bude odgovornost advokatskih komora u Srbiji, koje treba da razviju i organizuju obuke i druge oblike obrazovanja, ali i da vode evidenciju o završenim obukama advokaa;
  • Tarifu treba uzimati u obzir vrlo pažljivo jer postojeća praksa, koja uključuje plaćanje posle celokupnog procesa, nije prihvatljiva i nepraktična je, imajući u vidu dužinu sudskih procesa u Srbiji. Plaćanje bi moglo da se vrši nekoliko puta u toku postupka, a neprihvatljivo je da država odlaže plaćanja advokatima bez ikakve vrste kamate ili drugog načina naknade.

Konferencija je organizovana zahvaljujući podršci American Bar Association Rule of Low Initiative, kao jedna od aktivnosti regionalnog projekta  „Unapređenje sistema pravne zaštite optuženih u BiH, Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu“.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU
Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  ”Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija” zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari. Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih […]

DETALJI O PROJEKTU
Glas Roma u lokalnim zajednicama/Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana

Poslovno udruženje „Lokal pres“ u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša u narednih pet meseci sprovodiće projekat pod nazivom „Glas Roma u lokalnim zajednicama“. Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine u Srbiji živi 147.600 Roma. Nezvanične procene sa terena koje koristi Ministarstvo za ljudska […]

DETALJI O PROJEKTU