ZAKLJUČCI XXIII SKUPŠTINE PU LOKAL PRES

Skupština PU Lokal pres konstatuje da je u 2018. godini došlo do pogoršanja uslova za opstanak lokalnih medija u svim aspektima – od gušenja medijskih sloboda, drastične zloupotrebe konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa do još većeg sužavanja medijskog tržišta.

Skupština upozorava na opasnost od pojave osnivanja novih medija u toku medijskih konkursa, koji ne ispunjavaju profesionalne i etičke kriterijume i unose nelojalnu konkurenciju na medijsko tržište, kao i na sve češće kršenje Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja od strane lokalnih samouprava.

U cilju unapređenja položaja lokalnih medija i očuvanja profesionalnih i etičkih standarda, Skupština donosi sledeće zaključke:

  1. Lokal pres će kroz učešće u Radnoj grupi za izradu Medijske strategije i Timu za dijalog sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije dati svoj doprinos novoj zakonskoj regulativi i rešavanju krucijalnih pitanja medijskih sloboda, bezbednosti novinara, transparentnosti dodele javnog novca u medijskoj sferi
  2. Lokal pres podržava dijalog sa institucijama sistema u cilju unapređenja medijske politike uz obavezu pune transparentnosti tog dijaloga
  3. U skladu sa očekivanim aktivnostima u narednoj godini na izmeni zakonske regulative, Lokal pres će formulisati operativni kanal i komunikacionu platformu kako bi sve članice imale blagovremene informacije i mogućnost učešća u donošenju odluka
  4. Asocijacija će podržati uspostavljanje i razvoj novih poslovnih modela u cilju podsticanja samoodrživosti medija, i u tom cilju će uvesti nove obuke za medije
  5. Asocijacija će pojačati aktivnosti na uspostavljanju zajedničkog marketinga svojih članica
  6. Asocijacija će nastaviti borbu za uspostavljanje pravilnog modela za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa i imenovanje kopetentnih članova komisija za ocenjivanje tih projekata
  7. Asocijacija će nastaviti zagovaranje da se definiše procenat izdvajanja sredstava iz lokalnih budžeta za sufinansiranje medijskih sadržaja od 1 do 2 odsto
  8. Lokal pres daje punu podršku Savetu za štampu kao samoregulatornom telu i, u periodu predsedavanja ovim najuglednijim medijskim telom, radiće na njegovoj samoodrživosti i očuvanju integriteta i povećanju njegovog uticaja na veću etičnost medija u Srbiji
  9. Asocijacija će se zalagati za veću podršku države za zapošljavanje mladih novinara u lokalne medije

VRNJČKA BANJA 30.11.2018.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU