Usvojeni zakoni u suprotnosti sa principima medijske reforme

Zakon o lokalnoj
samoupravi i Zakon o glavnom gradu koje je Narodna skupština Republike Srbije
usvojila 29. decembra prošle godine, u delu u kojem se opštinama stavlja u
nadležnost da osnivaju televizijske i radio stanice, a Beogradu da osnuje
televizijske i radio stanice, novine i druga sredstva javnog obaveštavanja,
predstavljaju ozbiljan i neprihvatljiv udar na reforme medijskog sektora u
Srbiji započete nakon oktobarskih promena 2000. godine i posebno usvajanjem
Zakona o radiodifuziji i Zakona o javnom informisanju 2002. i 2003. godine.

Navedene reforme
zasnivaju se na dva najvažnija principa, od kojih je prvi formiranje nezavisnog
regulatornog tela za radiodifuziju u čiju je nadležnost stavljeno i izdavanje
dozvola za emitere u javnim i nediskriminatornim postupcima, a drugi reforma
javnog medijskog sektora kroz obaveznu privatizaciju državnih medija, odnosno
transformaciju RTS-a u javni servis. Odredbe novih zakona u direktnoj su
suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju kojim je izričito
propisano da osnivač javnog glasila ne može biti, ni posredno ni neposredno,
lokalna samouprava. Rok za obaveznu privatizaciju štampanih medija u državnoj
svojini istekao je još u aprilu 2006. godine, dok je rok za obaveznu
privatizaciju državnih elektronskih medija istekao 31. decembra 2007. godine.

Grupa za reformu
medijskog sektora ukazuje da je neprihvatljivo da se zakonima koji regulišu
funkcionisanje lokalne samouprave ruše temeljna načela i postavke sistemskih
zakona iz medijske sfere. Grupa za reformu medijskog sektora smatra da ne
postoji ni jedan razlog za vraćanje na prevaziđeni i realno neuspešan model
direktnog državnog vlasništva, finansiranja i kontrole nad medijima, te ukazuje
na brojne slučajeve instrumentalizacije i zloupotrebe lokalnih i regionalnih
javnih medija, kojih smo svi bili svedoci, destruktivnih promena njihovih
upravljačkih struktura i uređivačke politike, uzrokovanih isključivo političkim
razlozima.

Grupa za reformu
medijskog sektora posebno ukazuje da građane niko nije pitao da li pored
radio-televizijske pretplate koje već plaćaju za republički i pokrajinski javni
servis žale da finansiraju i nove lokalne medije za čiju uređivačku nezavisnost
ne postoje nikakve sistemske garancije.

Grupa za reformu
medijskog sektora poziva Narodnu skupštinu Republike Srbije da još jednom
razmotri sporne odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o glavnom gradu.
Od Ministarstva kulture kao nadležnog za vršenje nadzora nad sprovođenjem
Zakona o javnom informisanju, tražimo je da spreči osnivanje javnih glasila
koje bi bilo u suprotnosti sa odredbama tog propisa.

Grupa za reformu medijskog sektora

zajedničko radno
telo NUNS-a, ANEM-a i Local Pressa

Media Sector Reform Team members:

1. Djordje
Padejski, NUNS

2. Saša Mirković,
ANEM

3. Svetozar
Raković, NUNS

4. Vukašin
Obradović, Local Press

5. Mirjana
Milošević, Media Centre Belgrade

6. Slobodan
Kremenjak, law expert

7. Sibina
Golubović, ANEM

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU