Savet za štampu: Konkurs za izbor predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

Na osnovu članova 12 i 22 Statuta Saveta za štampu, Upravni odbor Saveta za štampu, na sednici održanoj 11. juna 2019. godine, doneo je

O D L U K U

o raspisivanju javnog konkursa za izbor predstavnika javnosti u Komisiji za žalbe

1)Biraju se tri (3) predstavnika civilnog društva – javnosti u Komisiju za žalbe Saveta za štampu;

2)Kandidate za predstavnike javnosti mogu predlagati:
-udruženja građana, nevladine, strukovne i obrazovne organizacije čiji se ciljevi, propisani statutom, ostvaruju u oblasti medija, slobode govora i izražavanja mišljenja, zaštite ljudskih, manjinskih, dečjih prava i rodne ravnopravnosti; zaštite zakonitosti i vladavine prava, promovisanja transparentnosti rada nosilaca javne vlasti i vršilaca javnih funkcija, borbe protiv korupcije i monopola,
-organizacije članice Saveta za štampu..

3)Predloženi kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:
-da su državljani Republike Srbije,
-da poseduju potvrđene profesionalne i moralne kvalitete,
-da su osobe sa potvrđenim integritetom i autoritetom u oblasti kojom se bave,
-da poznaju i prihvataju Kodeks novinara Srbije, Statut Saveta za štampu i Poslovnik o radu Komisije za žalbe Saveta za štampu.

4)Predstavnike civilnog društva – javnosti u Komisiji za žalbe Saveta za štampu biraju konsenzusom članovi Upravnog odbora Saveta za štampu, koji su dužni da razmotre sve pristigle predloge.

5)Javni konkurs za predlaganje predstavnika javnosti trajaće 30 dana od dana objavljivanja (od 12.6.do 12.7.2019.)

6)Obrazložene predloge, sa biografijama kandidata, slati na e-mail: office@savetzastampu.rs ili na adresu: Savet za štampu, Francuska 5/7, 11.000 Beograd

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU