Bečejski sud na potezu

Obaveštavamo Vas da smo po Vašoj pritužbi na rad Opštinskog suda u Bečeju od 8.8.2006.
godine, zatražili izveštaj  od
predsednika tog suda, na osnovu  člana
52. Zakona o uređenju sudova, o čemu će Vam biti dostavljeno obaveštenje.

 

Pri tom Vam ukazujemo da je prema Zakonu o uređenju sudova
(čl.52. 66. i 71.) ovo ministarstvo nadležno da vrši nadzor samo u delu koje se
odnosi na: postupanje sudova u rokovima propisanim procesnim zakonima,
postupanje sudova po pritužbama i prestavkama, kao i da vrši nadzor nad
primenom Sudskog poslovnika.

 

Prema odredbi čl. 51. istog Zakona predsednik neposredno višeg
suda je ovlašćen da nadzire sudsku upravu nižeg suda, i ovlašćen je da traži od
nižeg suda ovlašćenja o primeni zakona i drugih propisa, kao i da vrši
neposredan nadzor nad radom nižeg suda.

 

Što se tiče rada sudija, prema odredbi čl.1 Zakona o sudijama,
sudije u postupanju i u donošenju odluka potpuno nezavisni.

 

Međutim, Zakonom o sudijama čl. 40b uređena je nadležnost Nadzornog
odbora Vrhovnog suda Srbije koji je ovlašćen da samoinicijativno ili pak po
pritužbi vrši uvid u sudske predmete i kontroliše da li je sud u konkretnom
predmetu zakonito postupio ili ne.

 

Nakon izvršene kontrole konkretnog sudskog predmeta, Odbor
može pred Velikim personalnim većem da pokrene postupak za razrešenje sudije
zbog nesavesnog ili nestručnog vršenja dužnosti ili da može da predloži
izricanje disciplinske mere sudiji.

 

S poštovanjem

Pomoćnik ministra

Živka Spasić

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU