Bečejski sud na potezu

Obaveštavamo Vas da smo po Vašoj pritužbi na rad Opštinskog suda u Bečeju od 8.8.2006.
godine, zatražili izveštaj  od
predsednika tog suda, na osnovu  člana
52. Zakona o uređenju sudova, o čemu će Vam biti dostavljeno obaveštenje.

 

Pri tom Vam ukazujemo da je prema Zakonu o uređenju sudova
(čl.52. 66. i 71.) ovo ministarstvo nadležno da vrši nadzor samo u delu koje se
odnosi na: postupanje sudova u rokovima propisanim procesnim zakonima,
postupanje sudova po pritužbama i prestavkama, kao i da vrši nadzor nad
primenom Sudskog poslovnika.

 

Prema odredbi čl. 51. istog Zakona predsednik neposredno višeg
suda je ovlašćen da nadzire sudsku upravu nižeg suda, i ovlašćen je da traži od
nižeg suda ovlašćenja o primeni zakona i drugih propisa, kao i da vrši
neposredan nadzor nad radom nižeg suda.

 

Što se tiče rada sudija, prema odredbi čl.1 Zakona o sudijama,
sudije u postupanju i u donošenju odluka potpuno nezavisni.

 

Međutim, Zakonom o sudijama čl. 40b uređena je nadležnost Nadzornog
odbora Vrhovnog suda Srbije koji je ovlašćen da samoinicijativno ili pak po
pritužbi vrši uvid u sudske predmete i kontroliše da li je sud u konkretnom
predmetu zakonito postupio ili ne.

 

Nakon izvršene kontrole konkretnog sudskog predmeta, Odbor
može pred Velikim personalnim većem da pokrene postupak za razrešenje sudije
zbog nesavesnog ili nestručnog vršenja dužnosti ili da može da predloži
izricanje disciplinske mere sudiji.

 

S poštovanjem

Pomoćnik ministra

Živka Spasić

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU